Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complexa a minorilor  
Legea nr. 272/2004:

- Cerere tip depusa la registratura primariei în vederea întocmirii anchetei sociale; 
- Copie certificat nastere/BI/CI minor; 
- Copie BI/CI reprezentant legal al minorului; 
- Ultimul certificat de încadrare într-un grad de handicap al minorului – copie si original; 
- Hotarâre de încredintare/divort, plasament familial, curatela (daca este cazul); 
- Adeverinta medicala de la medicul de familie cu diagnosticul minorului; 
- Adeverinta de la medicul specialist din care sa rezulte diagnosticul, recomandari, expertize, bilete de internare/externare si alte acte medicale. 
   Comisia de evaluare complexa din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava are program de lucru cu publicul în zilele de marti si joi, între orele 8.00-14.00. 
   Dosarul se depune de catre reprezentantul legal al minorului la D.G.A.S.P.C., B-dul George Enescu nr. 16, Suceava, cu 30 de zile înainte de data expirarii vechiului certificat.