Acte necesare pentru obtinerea ajutoarelor pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri  - O.U.G. nr. 5/2003:
     Urmare modificarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003 prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 106/2009, va aducem la cunostinta ca pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009-31 martie 2010, beneficiaza de ajutoare pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri, familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza pâna la 425 lei pe membru de familie. 
     Cuantumul ajutorului este stabilit în suma fixa, în raport de veniturile familiei si variaza între 30 si 54 lei, astfel:

 
Venit net mediu lunar pe membru de familie   Suma acordata lunar
 Sub 155 lei  54 lei
 Între 155,1 lei  si 210 lei  48 lei
 Între 210,1 lei si 260 lei  44 lei
 Între 260,1 lei si 310 lei  39 lei
 Între 310,1 lei si 355 lei  34 lei
 Între 355,1 lei si 425 lei  30 lei
  
     Titularul ajutorului pentru încalzirea locuintei este proprietarul locuintei, persoana care a înstrainat locuinta în baza unui contract cu clauze de întretinere, titularul contractului de închiriere a acesteia, ori alt membru de familie major si legal împuternicit de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani. 
     Ajutorul pentru încalzirea locuintei se acorda numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta. 
     Nu se accepta depunerea cererii de ajutor pentru încalzirea locuintei de catre alta persoana pentru persoane care locuiesc si muncesc în strainatate.

 
    ACTE NECESARE:

     - cerere si declaratie pe proprie raspundere privind componenta familiei si veniturile (formularele se primesc de la Serviciul Administratie publica din cadrul Primariei), parter, cam.5; 
     - acte doveditoare privind componenta familiei (livret de familie, BI/CI pentru toti membrii familiei, certificat de nastere pentru minorii sub 14 ani), în copie si original; 
     - acte doveditoare privind veniturile familiei realizate în luna anterioara depunerii cererilor (adeverinte cu salariul net, cupoane pensie, cupoane alocatie copii, alte acte) - copii xerox. La stabilirea venitului familiei se iau în calcul toate sursele de venit, solicitantul având obligatia de a declara inclusiv sumele dobândite prin munca în strainatate, chiar daca presteaza activitati în afara unui contract de munca. 
     - actul de proprietate sau contractul de închiriere al locuintei de domiciliu, în copie si original; 
     - adeverinta de la asociatia de proprietari din care sa rezulte modul de încalzire al locuintei si numarul de persoane din componenta familiei; 
     - dosar cu sina (pentru cei care nu au mai avut dosar întocmit în anii anteriori). 

     Cererile si declaratiile pe proprie raspundere însotite de documentele justificative privind componenta familiei si veniturile realizate se pot depune la Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc – sala de sedinte (cam. 5, parter) în perioada 14 octombrie – 13 noiembrie 2009, între orele 9,00-15,00. 
     Mentionam ca pentru sezonul rece 2009-2010 plata ajutoarelor se va face lunar si nu în suma totala la începutul sezonului rece, ca în anii trecuti.

      Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Administratie Publica, etaj 1, cam. 24 sau telefon 0230-314425, int. 146.