e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Institutia
    Structura
    Organigrama
    Strategie dezvoltare
    Consiliul local
    Bugete
    Impozite si taxe
    Raportari
    Proiecte
    Implementare proiecte
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice

Administrare site

STATUTUL COMUNEI SCHEIA

 

            Comuna Scheia este unitate administrativ teritorială care cuprinde populația rurală reunită prin comuniune de interese și tradiții.

            Comuna Scheia este alcătuită din 5 sate componente: Sfîntu Ilie, Mihoveni, Șcheia, Trei Movili și Florinta. Satul Șcheia este reședința comunei. În satul reședință de comună își au sediul autoritățile administrației publice locale, poliția, dispensarul uman, dispensar veterinar, școala generală cu clasele I-X.

            Comuna Scheia este persoană juridică de drept public, ea are patrimoniu cât și capacitate juridică deplină. Comuna noastră poate intra în raporturi juridice cu autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii.

Comuna Șcheia, străveche așezare românească, veritabilă gură de rai din spațiul mioritic al Țării de Sus a Moldovei, te îmbie deopotrivă prin frumusețea, varietatea, liniștea și răcoarea naturii înconjurătoare, prin densitatea vestigiilor istorice și prin adevărata explozie a înnoirilor materiale și spirituale din ultimii ani.

Comuna Scheia este limitrofă municipiului reședință de județ. Este străbătută de calea ferată Suceava - Vatra Dornei, de D.E 5 Giurgiu – Siret, de D.N. 17 Suceava – Vatra Dornei, de D.J. 178 A Suceava – Solca, de D.J. 209 C Suceava – Berchișești și alte drumuri comunale ce fac legătura cu localitățile învecinate. De asemeni este străbătută de șoseaua de centură pentru mașini de capacitate mare care tranzitează municipiul Suceava.

Comuna are o suprafață de 58,3 km.p. cu o populație de 8155 locuitori și cele 5 sate.

La nord se învecinează cu comuna Todirești la nord - est cu comuna Dărmănești și Pătrăuți, la est cu mun. Suceava, la sud cu comuna Moara și la sud – vest cu comuna Stroiești.

În partea de est este străbătută de râul Suceava, râu care reprezintă limita naturală cu comuna Pătrăuți.

Principala ocupație a locuitorilor comunei o constituie agricultura, iar o parte din populația activă lucrează la societățile comerciale din municipiul Suceava, din comună sau din alte localități din județ.

Populația comunei este de naționalitate română, majoritatea de religie ortodoxă iar celelalte culte sunt: 122 catolici, 227 penticostali, 30 creștini după evanghelie, 190 baptiști și 6 creștini de ziua a 7 a. în satul Șcheia locuiesc și un număr de 88 familii de etnie rromă.

Autoritățile administrației publice locale care conduc comuna sunt: consiliul local ca autoritate deliberativă, format 15 consilieri și primarul ca autoritate executivă.

Activitatea autorității publice locale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, precum și a consultării cetățenilor în probleme de interes deosebit.

Principalele atribuții ale consiliului local sunt:

 1. alege, din rândul consilierilor, pe viceprimar sau, după caz, pe viceprimari;

 2. aprobă statutul comunei sau al orașului și regulamentul de funcționare a consiliului, pe baza statutului și regulamentului – cadru orientative, elaborate de Guvern,

 3. aprobă studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajarea teritoriului;

 4. aprobă la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.

 5. Aprobă bugetul local, formarea, administrarea și executarea acestuia; aprobă viramentele de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, aprobă împrumuturile și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 6. Stabilește impozitele și taxele locale, precum și taxe speciale, pe timp limitat, în condițiile legii;

 7. Administrează domeniul public și privat al comunei;

 8. Înființează instituții și agenți economici de interes local; hotărăște asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum și asupra participării, cu capital sau bunuri, la societăți comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii de interes public local, în condițiile legii;

 9. Numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, pe conducătorii agenților economici și ai instituțiilor publice de interes local, care se află sub autoritatea sa;

 10. Urmărește, controlează și anulează activitatea agenților economici și a instituțiilor publice car se află sub autoritatea sa;

 11. Instituie norme specifice pentru instituțiile publice și agenții economici de interes local, care se află sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege;

 12. Organizează servicii publice de gospodărire comunală, transport local,

 13. Aprobă, în condițiile legii, planurile de organizare și de dezvoltare urbanistică a localităților din componența unităților administrativ – teritoriale, precum și de amenajare a teritoriului și măsurile necesare realizării acestora; aprobă potrivit competențelor de interes local și asigură condițiile necesare realizării lor, la termen și în condiții de calitate;

 14. Asigură în cadrul competențelor sale, condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor de învățământ, sanitare, de cultură, de tineret și sport, potrivit legii;

 15. Ia măsuri pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și asigură desfășurarea activității științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

 16. Acționează pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții, contribuie la protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale;

 17. Contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială;

 18. Asigură libertatea comerțului și a concurenței loiale și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;

 19. Înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;

 20. Asigură apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor;

 21. Organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și asigură buna funcționare a acestora;

 22. Conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titluri de cetățean de onoare al comunei;

 23. hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale sau județean pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public precum și elaborarea cu agenții economici din țară sau străinătate în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun;

 24. hotărăște stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare și înfrățire cu localități din străinătate;

 25. sprijină activitatea cultelor religioase, în condițiile legii.

Consiliul local exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau prin statutul comunei;

În relația dintre administrația publică locală și cea județeană nu există raporturi de subordonare.

Activitatea economică : pe raza comunei își desfășoară activitatea un număr de 214 agenți economicii din care: 15 cu activitate de producție; 60 comerț, 53 servicii și 86 alte activități. O mare parte din populația activă a comunei fiind angajată la aceste societății.

Unității de învățământ: funcționează un număr de 3 școli generale cu un număr de 626 elevi. Școlile sunt în: sat Sf.Ilie cu un număr de 134 elevi, Mihoveni cu un număr de 202 elevi și Șcheia cu un număr de 290 elevi. Copii de vârstă școlară din satul Trei Movile și Florinta frecventează cursurile de învățământ școlar din cadrul Șc.Generale Șcheia având transportul asigurat de către primăria comunei.

Unități sanitare: câte un dispensar uman în satele: Sf.Ilie cu un medic primar, Mihoveni cu un medic primar și Șcheia cu 2 medici primari și 1 stomatolog. Farmacii: una în satul Mihoveni, una în Sf.Ilie, una în Șcheia.

De asemeni în comună există un număr de 3 cămine culturale în satele Mihoveni, Sfîntu Ilie și Șcheia, desfășurându-se activității culturale, întâlniri cu cetățeni, obiceiuri și datini.

Posibilități de turism: pe raza satului Sfîntu Ilie există ansamblul de arhitectură Biserica Sf.Ilie construită de domnitorul Ștefan cel Mare în anul 1488, situl arheologic “Siliște” situat la cca. 500 m. nord de biserică așezare neolitică. În satul Șcheia există situl arheologic așezare din sec.II-III și medieval XIV –XV e.n.. în satul Mihoveni sit arheologic “Cahla Morii” situat la 2 km de sat așezare din neolitic, epoca bronzului și prima epocă a fierului, monument istoric închinat eroilor din primul război mondial (1918-1920)și sit arheologic – cimitir vechi având cruci din piatră cu însemne chirilice sec.XVI-XVII.

Utilității: din totalul de 2639 locuințe existente pe raza comunei 2485 locuințe sunt racordate la rețeaua electrică, 1025 locuințe sunt racordate la rețeaua de gaz metan.

Patrimoniul public și privat este stabilit prin Hotărârea Consiliului local nr.40/2000.

Cetățeni comunei, pot fi consultați în probleme de interes deosebit prin referendum sau adunări cetățenești, care se desfășoară cu respectarea prevederilor legale.

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Concurs pentru...
 • Licitatie pentru concesionarea

 • Legaturi utile

  Data actualizarii:
  05 aprilie 2017 - 14:00
  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro