e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Raportari
    Informatii publice
    Structura
    Organigrama
    Hotărâri Consili Local
    Consiliul local
    Bugete
    Proiecte
    Lista investitii
    Raportari
    Declaratii de avere
    Declaratii de interese
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    S.V.S.U.Bunesti
    S.V.S.U.Bunesti 2014
    Cultura
    Institutii Publice

Administrare site

I.

                          Fișa Serviciului Voluntari pentru Situații de Urgență
                                               din comuna Bunești

                         Categoria a II-a

Adresă :Com. Bunești,TEL. 0230/549001 ,E-MAIL pbunesti_sv@yahoo.com

 

       ORGANIGRAMA

        Sef S.V.S.U.

Sef formatie interventie 1
Sef compartiment prevenire 1
Echipa incendii 2 x 4
Echipa instalatii alarme 2
Compartiment prevenire 4
Echipa cercetate cautare 4
Echipa deblocare salvare 4
Echipa sanitara 2
Echipa evacuare 4
Echipa protectie chimica 2
Echipa transmisiuni si logistica 4

 

II.                     ISTORICUL SERVICIULUI VOLUNTAR
                               PENTRU SITUATII DE URGRNTA,
                           al comunei Bunesti, judetul Suceava

In decursul istoriei, comunitatile locale ,la nevoi s-au organizat de buna voie sau sub indrumarea unui conducator pentru a se putea apara de intemperii ca ; foc, ape, vanturi puternice, boli, cutremure.... Din povestirile batranilor (an de referinta 2011), in comuna Bunesti sub conducerea primarului Nistor Bunescu in anul 1923 se compune o formatie de pompieri voluntari care se pregatesc sub indrumarea lui, iar in cazul producerii unor incendii actionau pentru stingere cu unelte la indemana, rudimentare...
In anul 1965 Primaria Bunesti a fost dotata cu o pompa manuala de absorbtie si refulat apa pe roti tractata de cai., iar formatia de pompieri se organizeaza mai bine , se fac mai multe sedinte de pregatire sub comanda organelor de specialitate de la Inspectoratul de Pompieri Suceava Formatia de pompieri era compusa din 30-36 cetateni care aveau indemanari practice , iar ca sef al formatiei se remarca d-nul Hutanu Gheorghe.
Din anul 1990 formatia se reorganizeaza , cuprinde 32 pompieri voluntari ,cu un sef de formatie in persoana d-lui Franciuc Constantin care terminase armata la o unitate de pompieri, si cate o grupa in fiecare sat . Dotarea formatiei se rezuma la un pichet de incendiu , punandu-se accent mai mare pe partea de prevenire, fiecarui membru al formatiei fiindu-i repartizat un anumit sector unde purta discutii cu gospodarii in scopul prevenirii incendiilor.
In anul 2006 , in baza Legii 307/2006 privind apararea inpotriva incendiilor prin Hotararea Consiliului Local Bunesti nr. 46/27.10.2006, se infiinteaza Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, fiecare avand cate un regulament propriu.
S.V.S.U are o organigrama cu 28 persoane cu un sef de serviciu in persoana d-lui Ioanei Constantin, un compartiment de prevenire si grupe specializate ; de anuntare-alarmare , de interventie la incendii, de interventie la cutrenure, de interventie la accident chimic , de interventie la inundatii , deblocare-salvare, suport logistic.
Serviciul se doteaza in anul 2006 cu o motopompa de absorbtie-refulare apa si furtune aferente iar in anul 2009 cu inca o motopompa. Fiind de capacitate mica , acestea se folosesc cu suces la secarea beciurilor inundate , curatare de fantani si tras apa din surse locale la incendii precum si distrubuirea prin furtune si stuturi.
In anul 2010, Consiliul Local Bunesti achizitioneaza o drujba si un utilaj multifunctional de tip buldoexcavator dotat cu cupa frontala, brat sapator si lama de deszapezire care se folosesc la nivelul comunei si in caz de situatii de urgenta.


                                                                                                                               Intocmit,
                                                                                                                                                                   viceprimar, Gafincu Constantin

 

III.

 ROMÂNIA                                         NESECRET
PRIMĂRIA COMUNEI BUNESti         Nr....... din .............2012

                                COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

                                                                                   BUNESTI

 

VIZAT                                  APROB,
INSPECTOR ȘEF             PREȘEDINTELE COMITETULUI LOCAL
                                     PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

                                                                     PRIMAR

 

                                                         PLANUL DE PREGĂTIRE

                                  ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2012

 

 II . OBIECTIVELE PREGĂTIRII

Obiective generale

1. Creșterea rolului și competenței Sistemul de management județean pentru situații de urgență în gestionarea riscurilor existente în zona de competență
2. Asigurarea respectării prevederilor actelor normative și a celorlalte reglementări privind managementul situațiilor de urgență;
3. Identificarea, evaluarea și analiza pericolelor potențiale prin aprecierea probabilității de apariție a lor și consecințele pe care le presupune pentru viața oamenilor, mediu și bunuri materiale;
4. Informarea populației privind pericolele potențiale de risc, inclusiv în locuințe și gospodării și comportamentul de adoptat în caz de incendiu și alte situații de urgență;
5. Analiza și monitorizarea tipurilor de risc, precum și efectuarea prognozelor asupra evoluției acestora în scopul identificării stărilor potențial generatoare de situații de urgență, propunându-se măsuri pentru avertizarea populației și prevenirea agravării situației;
6. Perfecționarea actului de management al situațiilor de urgență în caz de criză și de risc cu implicații în coordonarea forțelor și mijloacelor de intervenție;
7. Pregătirea pentru intervenția a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență;
8. Redimensionarea activității de evacuare în situații de urgență la nivel local și județean;
9. Identificarea și delimitarea zonelor expuse riscului la inundații și alunecări de teren în Planurile Urbanistice Generale de la toate localitățile
10. Întreținerea lucrărilor și amenajărilor de apărare împotriva inundațiilor și realizarea unora noi în zonele expuse riscului;
11. Pregătirea pentru situații de urgență a populației, salariaților, elevilor și studenților.

Obiective specifice

1. Însușirea principalelor acte normative care stau la baza managementului situațiilor de urgență;
2. Organizarea activității de prevenirea a situațiilor de urgență la nivel local pe baza actelor normative în vigoare;
3. Realizarea legăturilor de conducere și cooperare pe timpul situațiilor de urgență;
4. Organizarea sistemului de înștiințarea și alarmare a populației în situații de urgență;
5. Înființarea și organizarea Serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și dotarea corespunzătoare a acestora, funcție de riscurile existente și categoria lor;
6. Inventarierea riscurilor existente pe raza administrativ teritorială și analizarea lor în vederea luării celor mai oportune măsuri de contracarare a efectelor negative ale acestora;
7. Stabilirea locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol în vederea luării de măsuri organizatorice de prevenire a situațiilor de urgență;
8. Întocmirea documentelor de organizare și pregătire în conformitate cu legislația în vigoare;
9. Intervenția oportună a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență în vederea protecției populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor negative a situațiilor de urgență;
10. Organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de urgență;
11. Pregătirea în vederea cunoașterii modului de comportare la dezastrele specifice, în scopul reduceri pierderilor de vieți omenești și de salvare a bunurilor materiale;
12. Întreținerea lucrărilor și amenajărilor de apărare împotriva inundațiilor și realizarea unora noi în zonele expuse riscului;
13. Actualizarea planurilor de apărare în vederea unei gestionări eficiente a situațiilor de urgență determinate de manifestarea riscului specific;
14. Desfășurarea de activități preventive la gospodăriile populației de către Serviciile voluntare pentru situații de urgență prin compartimentul de prevenire pentru reducerea numărului de incendii;
15. Achiziționarea de către fiecare localitate a unui sistem de alarmare modern în așa fel încât să nu mai existe zone neacoperite;
16. Asocierea comitetelor locale pentru situații de urgență în vederea accesării de fonduri europene pentru asigurarea și reînnoirea la nivelul fiecărei localități a sistemelor de alarmare în cazul producerii situațiilor de urgență;
17. Organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, faza locală și județeană, interjudețeană;
18. Organizarea cerurilor „Prietenii pompierilor " și „Cu viața mea apăr viața" la nivelul instituțiilor de învățământ gimnazial și liceal.
19. Informarea oportună a populației despre riscurile locale existente și modul de comportare în aceste situații;
20. Dezvoltarea voluntariatului în situații de urgență în vederea sprijinirii celor aflați în suferință pe timpul situațiilor de urgență.


III. CADRUL ORGANIZATORIC

Pregătirea în anul 2009 a membrilor comitetelor județene și locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență începe la 01 februarie și se termină la 30 noiembrie, a Serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență începe la 01 ianuarie și se termină la 31 decembrie , iar a elevilor și studenților se execută pe durata anului de învățământ.
Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență în anul 2009 se va realiza pe niveluri de competență, structuri funcționale și pe categorii de personal, fiind structurată astfel:
1. Pregătirea reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului de conducere din cadrul administrației publice județene și locale cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență.
2. Pregătirea membrilor comitetelor județene și locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență, a inspectorilor și personalului de specialitate cu atribuții în domeniile apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum și a personalului serviciilor publice voluntare și serviciile private pentru situații de urgență.
3. Pregătirea salariaților
4. Pregătirea în unități și instituții de învățământ.
5. Pregătirea populației neîncadrate în muncă
Pregătirea reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului de conducere din cadrul administrației publice județene și locale cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență se va executa prin cursuri în cadrul Centrului Național de Pregătire pentru Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani, Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și Centrul zonal Bacău, având la bază prevederile Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.673 din 09 decembrie 2008 .
Pregătirea membrilor comitetelor județene și locale pentru situații de urgență, centrelor operative și celulelor de urgență, a inspectorilor și personalului de specialitate cu atribuții în domeniile apărării împotriva incendiilor și protecției civile, precum și a personalului serviciilor publice voluntare și serviciilor private pentru situații de urgență se va realiza prin cursuri organizate la Centrul Național de Perfecționare a Pregătirii pentru Managementul Situațiilor de Urgență și prin convocări, instructaje, antrenamente de specialitate, aplicații, exerciții și concursuri organizate de comitetele pentru situații de urgență, structurile profesioniste din structura Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau la nivelul instituțiilor respective.
Pregătirea salariaților din instituțiile publice și operatorii economici se realizează prin instructaje și antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor etc., în funcție de tipurile de risc la care sunt expuși. Categoriile de instructaje, principiile, modalitățile, cerințele și condițiile organizării activității de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, modificat și completat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr.786/2005.
Pregătirea în unități și instituții de învățământ cuprinde:
a) instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu - se realizează centralizat, prin activități organizate de inspectoratele județene pentru situații de urgență;
b) pregătirea preșcolarilor, elevilor și studenților - se organizează și se desfășoară conform prevederilor Protocolului încheiat între Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, cu nr.250/13527/2007
Pregătirea preșcolarilor și elevilor se desfășoară prin parcurgerea temelor de specialitate și prin activități extrașcolare incluse în cadrul programelor și planurilor activităților de profil, în funcție de particularitățile de vârstă specifice nivelurilor de învățământ.
Studenții și cursanții colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învățământ cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoștințelor de specialitate și prin activități de antrenare privind modul de protecție și de acțiune în cazul producerii situațiilor de urgență generate de principalele tipuri de risc.
Comunitățile de elevi și studenți se instruiesc și prin participarea la exercițiile și activitățile practice organizate și conduse de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Bucovina" Suceava.
Populația se instruiește prin participarea la exercițiile de alarmare publică, aplicațiile și exercițiile de specialitate, prin intermediul mass-media și prin acțiunile organizațiilor neguvernamentale, potrivit specificului acestora.
În anul 2011, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii, lunile ianuarie și decembrie sunt prevăzute pentru finalizarea documentelor de planificare și evaluare, respectiv pentru organizarea următorului an de pregătire.VIII. EVIDENȚA ȘI EVALUAREA PREGĂTIRII

Evidența participării și a rezultatelor obținute cu ocazia desfășurării pregătirii se ține de comitetele pentru situații de urgență și celulele de urgență - prin inspectoratele pentru situații de urgență, centrele operative sau inspectorii de specialitate care gestionează documentația necesară.
Inspectorii pentru situații de urgență centralizează situația participării la pregătire a personalului, formațiunilor și o prezintă numeric și procentual, semestrial la Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina" Suceava scris prin fax, în primele 5 zile ale lunii iulie pentru semestrul I și în primele 5 zile ale lunii decembrie pentru semestrul II.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, Ordinului M.A.I. 718/2005 modificat și completat prin Ordinul M.A.I. 195/2007, Ordinului M.A.I. 158/2007 în vederea planificării, organizării și desfășurării pregătirii la nivelul comitetelor locale și serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență vor întocmi un dosar de pregătire care trebuie să cuprindă:
- Extras din Planul de pregătire anual al Județului Suceava;
- Precizările inspectorului șef privind modul de elaborare a documentelor de planificare, organizare, desfășurare și evidență a pregătirii;
- Planul anual propriu de pregătire avizat de Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina" al Județului Suceava;
- Registrul de evidență a participării la pregătirea profesională și calificativele obținute;
- Planificarea exercițiilor și aplicațiilor
Situația centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului se înaintează numeric, semestrial, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în primele 10 zile ale lunilor iulie și decembrie.
Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza modului de organizare și desfășurare a activităților și a rezultatelor obținute de către eșaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecțiilor și controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență se analizează de către fiecare eșalon în parte, sub formă de bilanț, în ședința comitetelor pentru situații de urgență.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde: baza legală a desfășurării activității de pregătire; obiectivele propuse și modul de îndeplinire a acestora; gradul de îndeplinire a planului de pregătire; organizarea și desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor și intervențiilor reale; calificativele obținute și măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competențelor profesionale; organizarea și nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgență; gradul de asigurare a bazei materiale; neajunsuri constatate și greutăți întâmpinate; concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea activității.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina" al județului Suceava înaintează, până la data de 10 decembrie 2009, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență la nivelul județului.

IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ȘI FINANCIARĂ

Pentru realizarea și menținerea unei capacități de răspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie să asigure:
a) acoperirea riscurilor potențiale din sectorul de competență, atât din punct de vedere preventiv, cât și din punct de vedere operațional;
b) executarea oportună a misiunilor și operațiunilor specifice;
c) corelarea performanțelor tehnice ale mijloacelor de intervenție cu specificul și gradul de dificultate ale situației de urgență, în vederea exploatării cu eficiență maximă a acestora;
d) crearea condițiilor necesare pentru pregătirea și antrenamentul personalului.
Sediile și utilitățile necesare serviciilor voluntare, precum și spațiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, gararea, adăpostirea și întreținerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziție de consiliile locale, în condițiile legii.
Spațiile se dotează cu telefon și mijloace de alarmare și alertare, instalații utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică și de acordare a primului ajutor medical.
În funcție de necesități, dotarea se completează cu alte categorii de bunuri materiale utile îndeplinirii atribuțiilor serviciului.
Personalul serviciilor voluntare se antrenează, după caz:
a) în poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatură și echipamente specifice intervenției în situații de urgență, inclusiv pentru concursurile profesionale prin grija comitetelor locale pentru situații de urgență;
b) în poligoanele de antrenament ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina" al Județului Suceava
Întreținerea și repararea autospecialelor și utilajelor serviciilor voluntare se fac, după caz, în ateliere proprii dotate cu utilaje și scule adecvate lucrărilor executate sau de către alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activitățile respective.

 

 


                                                                                                       INSPECTOR PENTRU SITUATII DE URGENTA

                                                                                                                                                                              Gafincu Constantin

IV.

 

ROMÂNIA                                                NESECRET
PRIMĂRIA COMUNEI BUNESTI                 Nr........../..........
Ex. nr. _

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

 

VIZAT                                                      APROB,
INSPECTOR ȘEF                          PREȘEDINTELE COMITETULUI PENTRU
COL.                                                 SITUAȚII DE URGENȚĂ
BURLUI ION                                          PRIMAR,
                                                      BERARU GHEORGHE


VERIFICAT,
ȘEF SERVICIU PROTECȚIE CIVILĂ
LC-COL.
APOPI IOAN

 


                                                                       PLANUL
                                         DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

 


2.2 Structuri organizatorice implicate


a. Primarul BERARU GHEORGHE

b. Comitetul Local pentru Situații de Urgență;
B.1 Centrul operativ cu activitate temporară;

c. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

d. Poliția Bunesti

 

2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

Primarul

Primarul are următoarele atribuții principale:

a) propune consiliului local structura organizatorica de protecție civila;
b) aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul situațiilor de urgență;
c) aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizării măsurilor stabilite în domeniul situațiilor de urgență;
e) Identifică surselor de vulnerabilitate de pe raza administrativ teritorială;
f) conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
f) coordonează activitatea serviciului voluntar pentru situații de urgență;
g) aproba planurile de cooperare cu localitățile învecinate ;
h) dispune măsuri de adăpostire;
i) urmărește realizarea, întreținerea si funcționarea legăturilor si mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de urgență;
j) răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de urgență;
k) solicita asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență;
l) exercită controlul aplicării măsurilor de protecție pe plan local;
m) asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de urgență, precum și distribuirea celor primite;
n) coordonează nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de urgență;
o) stabilește măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și a alimentării cu energie și apă a populației evacuate;
p) dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;
q) cooperează cu primarii localităților, în probleme de interes comun;
r) gestionează, depozitează, întreține și conserva tehnica, aparatura și materialele de intervenție, prin serviciile de specialitate subordonate.


Comitetului local pentru Situații de Urgență are următoarele atribuții:


a) informează prin centrul operațional județean, privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;
b) evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul comunei BUNESTI, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul comunei BUNESTI;
d) analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situației de urgență;
e) informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate;
g) Stabilirea locurilor de evacuare în situații de urgență a populației care trebuie evacuată la inundații și alunecări de teren;
h) Organizarea permanenței la sediul primăriilor pentru primirea avertizărilor și înștiințărilor pentru situații de urgență

 

Centrele operative cu activitate temporară îndeplinesc următoarele atribuții specifice:

a) asigură convocarea comitetelor pentru situații de urgență și transmiterea ordinii de zi;
b) primesc și pregătesc materialele pentru ședințele comitetelor pentru situații de urgență și le prezintă președinților și membrilor acestor comitete;
c) execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;
d) asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de ordine sau dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;
e) difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate documentele emise de comitetele respective privind activitatea preventivă și de intervenție;
f) întocmesc informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
g) întocmesc proiecte de comunicate de presă;
h) urmăresc realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor comitetelor pentru situații de urgență;
i) gestionează documentele comitetelor pentru situații de urgență;
j) asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
k) îndeplinesc alte sarcini stabilite de comitete, de președinții acestora, de șefii centrelor operaționale sau de șefii centrelor operative permanente respective.


Serviciile voluntare și private pentru situații de urgență

a) Identifică sursele potențiale de risc de pe raza administrativ-teritorială a comunei BUNESTI sau limitrofe care pot afecta comuna;
b) Desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor și protecției civile;
c) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și dispozițiilor care privesc situațiile de urgență, în domeniul de competență;
d) Asigură intervenția pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, a animalelor și a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situații de urgență.
e) Execută activitățile de înștiințare și alarmare a populației despre pericolul producerii unei situații de urgență;
f) Execută pregătirea populație în vederea cunoașterii modului de comportare la dezastre;
g) Stabilirea zonelor de inundabilitate precum și inventarierea locuințelor care se găsesc în aceste zone
h) Delimitarea zonelor cu alunecări de teren și luarea măsurilor de stopare a fenomenului prin plantarea unor arbori care pot străpunge statul de humă
i) Identificarea locurilor de aprovizionarea cu apă, a rampelor de aprovizionare a autospecialelor de stins incendii.

Poliția

a) Anunță Comitetul Local pentru Situații de Urgență despre producerea unui dezastru sau despre apariția unui risc pe teritoriul comunei;
b) Asigură dirijarea circulație în zona de dezastru permițând accesul mijloacelor de intervenție;
c) Securizează zona de acțiune a forțelor de intervenție permițând accesul forțelor de intervenție;
d) Execută paza bunurilor materiale aflate în zona afectată;
e) Asigură ordinea publică în perimetrul afectat de dezastru;
f) Participă la evacuarea populației afectată de dezastru;
g) Ține evidența personalului evacuat în comuna BUNESTI.

 

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

Secțiunea 1

Amplasare geografică și relief

Comuna BUNESTI, constituita din localitatea cu acelasi nume, se află așezată în partea de vest a județului Suceava, la o depărtare de cca.17 km de municipiul Suceava si la o distanta de 9 km nord de municipiul FALTICENI.
Teritoriul comunei Bunesti cuprinde satele Bunesti ;Unceti ;Podeni ;Petia marginit de raul Somuzul Mare la vest si raul Somuzul Mic la est.

Zone funcționale Total Din care proprietate privată
ha % ha % din total
TOTAL SUPRAFAȚĂ 2889 100 2825 97
Suprafață agricolă 2317 80 2770 99
Din care:
• Suprafață arabilă 1659 57 1640 58
• pășuni 412 14 406 14
• fânețe 234 8 230 8
• livezi 8 0,2 8 0,2
Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 2 0,1 2 0,1
Alte suprafețe iazuri 2 0,1 2 0,1

Suprafața totală a comunei este ocupată în proporție de 80% de teren agricol..
Comuna BUNESTI este reședință și centrul administrativ teritorial al comunei cu o suprafață 2889 ha.


Secțiunea a 2-a. Caracteristici climatice și vegetația

Fiind situat in zona nordica a Podisului Sucevei, clima din teritoriul comunei BUNESTI permite dezvoltarea vegetatiei agricole , favorabila pamilor fructiferi, pasuni si fanete.
Cantitatea de precipitații pe an este cuprinsă între 650-700 mm
Ploile torentiale de vara sunt frecvente si produc uneori viituri ale paraielor.
Stratul de zapada dureaza in medie intre 90 - 110 zile pe an, in conditiile unei clime racoroase
Vânturile dominante sunt cele din directiile N/V - N (28%) și cele sudice ce aduc ploi de durata.

 

Secțiunea a 3-a. Rețeaua hidrografică

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei Bunesti este marginit de raul Somuzul Mare la vest si Somuzul Mic la est. Iar in interiorul comunei sunt paraiele; Valea lui Toader, Granita la Bunesti-Podeni, si paraiele satelor Petia si Uncesti .

 

Secțiunea a 4-a. Populație

Numărul de locuitori ai comunei este de 2740 persoane.
Se constată un anumit echilibru între persoanele de sex masculin și feminin, cu o pondere mai mare pentru sexul feminin si pentru grupele de vârstă de peste 40 ani . deoarece tineretul isi cauta de lucru si se stabileste tot mai mult la orase precum si in strainatate.

 

Secțiunea a 5-a. Căi de transport

Gradul de accesabilitate a teritoriului comunei BUNESTI este corespunzător, fiind străbătut de la sud la nord de drumul european E-85, iar in satele componente sunt drumuri comunale si strazi practicabile tot timpul anului.
Din lungimea toptala de drumuri comunale 70 % sunt asfaltate , 15 % pietruite si 15 % slab pietruite

 

Secțiunea a 6-a. Dezvoltare economică. Turism

În localitate se pot vizita de către turiști bisericile din comună, cu precădere biserica monument istoric din satul BUNESTI.
Fondul funciar agricol constituie principala sursă naturală a comunei BUNESTI .
Societatile de productie si comert constituie o resursă importantă pentru preocupările populației locale; atelier de mobila si alte articole din lemn, brutarie. Deasemeni sunt perspective de initiere a turismului local.


Secțiunea a 7-a. Infrastructuri locale

Instituțiile publice și principalele activități de deservire a populației sunt concentrate în localitatea BUNESTI, reședință de comună, iar in satele componente fiind cate o scoala si cate o biserica.

Locația Elevi Copii la
grădinițe
Ciclul primar Ciclul gimnazial
Sc. gen I-VIII BUNESTI
64 85 31
Sc. gen I-IV Podeni - - 14
Sc. gen I-VIII Petia 27 62 26
Sc. gen I-IV Uncesti 32 - 19
TOTAL 123 147 90

Căminul cultural si biblioteca comunală sunt institutii ce lucreaza impreuna , existand cate o cladire de camin in satele Bunesti Uncesti si Petia.
În proporție de 95 % din populație sunt de confesiune ortodoxă și 5 % alte culte (penticostal, baptist , ambele in satul Podeni).

 


Secțiunea a 8-a. Specific regional/local

Din punct de vedere administrativ comuna se învecinează cu:
- N : com. Moara si Bosanci,
- E : com. Vulturesti
- S: com. Hartop si Radaseni
- V: com Radaseni

 

 

 

 

V.

 

                                                              MĂSURI PREVENTIVE


1.Realizarea periodica a actiunilor de salubrizare a cursurilor de apă (îndepărtarea depozitelor de material lemnos și de deșeuri de pe malul și din albiile cursurilor de apă) realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere în localități. Organizarea acțiunii, cu prioritate, în perioada februarie - martie a fiecărui an.
2. Constituirea stocurilor de materiale si mijloace de interventie operativa.
3. Instruirea periodică, a consilierilor locali și șefului serviciului voluntar asupra atribuțiilor ce le revin pentru diminuarea pagubelor produse de inundații în localități.
4. Pregatirea membrilor serviciului voluntar pentru participare la actiuni operative de interventie (supravegherea sectiunii podurilor si podetelor, indepartarea plutitorilor, suprainaltarea malurilor, suprainaltarea si consolidarea digurilor).
5. Organizarea periodica a adunarilor cetatenesti pentru constientizarea asupra riscului pe care il prezinta inundatiile si asupra masurilor ce se intreprind de fiecare cetatean in situatii de urgenta.
6. Elaborarea si actualizarea planului local de aparare impotriva inundatiilor.
7. Afisarea la sediul primariei a;
- planului de situatie al localitatii cu amplasarea zonelor inundabile, cailor si zonelor de evacuare a populatiei si animalelor.
- componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
- responsabili cu acțiunile de apărare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare temporară, nominalizarea personalului care asigură permanența la primărie pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea responsabilului cu întocmirea "Rapoartelor operative" zilnice, care se transmit la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (și Centrul operativ de la Sistemul de Gospodărire a Apelor);
- lista podurilor și podețelor cu secțiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari.

 

 

 

 

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  22 - 07 - 2016
  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro