e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente
Primaria
    Informatii Publice
    Informatii Publice
    Institutia
    Hotariri Consiliul Local
    Bugete
    Raportari
    Lista investitii
    Svsu
    Acte Necesare
    Informatii Utile
    Informatii Publice
    Statutul Comunei
    Consiliul Local
    Organigrama
    Structura
    Proiecte
    Publicatii
Localitatea
    Informatii Generale
    Institutii Publice
    Manifestari
    Partide Politice
    Sport
    Educatie
    Cultura
    Economie
    Turism
    Publicatii

Administrare site

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRĂGOIEȘTI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Statutului comunei Drăgoiești

 

 

Consiliul local al comunei Drăgoiești ,

 

Având in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Drăgoiești , d-nul Petroaie Vasile

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Drăgoiești ;

- Avizul comisiei pentru administrație publică , juridică , de apărare , ordine și liniște publică , a drepturilor cetățenilor ;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;

- prevederile art.38 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Admnistrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

 

H O T A R A Ș T E :

 

 

Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Drăgoiești , județul Suceava , conform anexei caere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Contrasemnează, Secretarul comunei Drăgoiești,

_____________________ CUCU FLORIN

______ _______________

 

 

 

 

 

 

Drăgoiești , 29.08.2006

Nr. _____

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRĂGOIEȘTI

 

 

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Statutului comunei Drăgoiești

 

 

Consiliul local al comunei Drăgoiești ,

 

Având in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Drăgoiești , d-nul Petroaie Vasile

- Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Drăgoiești ;

- Avizul comisiei pentru administrație publică , juridică , de apărare , ordine și liniște publică , a drepturilor cetățenilor ;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 ;

- prevederile art.38 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Admnistrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 

 

H O T A R A Ș T E :

 

 

Articol unic. Se aprobă Statutul comunei Drăgoiești , județul Suceava , conform anexei caere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

INIȚIATOR,

Primarul comunei Drăgoiești ,

Petroaie Vasile

 

 

 

 

Drăgoiești , 21 august 2006

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGOIEȘTI

P R I M A R

 

 

E X P U N E R E D E M O T I V E

 

NR:______DIN 23.08.2006

 

 

 

 

Doamnă și domnilor consilieri ,

 

Primarul comunei Drăgoiești , Petroaie Vasile , susțin proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Drăgoiești , potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare , din următoarele motive :

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare , consider că pentru buna desfășurare a activității Consiliului local și a Primăriei comunei Drăgoiești , în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 , este necesară aprobarea Statutului comunei Drăgoiești

deoarece acesta , printre altele „ precizează autoritățile administrației publice locale, sediul acestora, numărul și structura politică a membrilor consiliului local, precum și data constituirii acestuia , rangul unității administrativ-teritoriale "

Statutul comunei Drăgoiești cuprinde date și elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu alte unități similare, privitoare la:

a) întinderea teritoriului administrativ, delimitarea teritorială a unității administrativ-teritoriale, satele componente, amplasarea acestora, prezentată grafic și descriptiv, distanța dintre satele componente, respectiv aparținătoare, și localitățile componente;

b) determinarea colectivității asupra căreia se exercită autoritatea consiliului local și a primarului; date privind înființarea acesteia, prima atestare documentară, evoluția istorică;

c) populația unității administrativ-teritoriale, făcându-se mențiune cu privire la componența etnică - în vederea aplicării dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001 -, precum și la ocupație, defalcate pe sate componente, respectiv aparținătoare, și localități componente;

d) localitatea de reședință;

e) autoritățile administrației publice locale, sediul acestora;

f) căile de comunicație existente și categoria acestora;

g) date privitoare la principalele instituții din domeniul educației, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele asemenea;

h) principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură;

i) serviciile publice existente;

j) patrimoniul public și privat, componența și întinderea acestuia;

k) partide politice și sindicate, care își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială.

Supunem atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre , cu rugămintea de a fi luat în dezbatere și aprobat.

 

 

 

PRIMAR,

Vasile Petroaie

 

 

 

 

 

 

Drăgoiești , 23.08.2006

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGOIEȘTI

SECRETAR

 

 

R A P O R T

NR: 3004 DIN 25.08.2006

 

 

 

 

Având in vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare , ale Legii nr.286/2006 privind modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 , în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul cadru al unității administrativ teritoriale , aprobată prin Legea nr. 96/2003 , este necesară aprobarea Statutului comunei Drăgoiești , „comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Unul dintre satele componente este reședință a comunei."

„Statutul cuprinde mențiuni privind cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune."

Având în vedere cele expuse mai sus , proiectul de hotărâre precum și expunerea de motive ale primarului comunei Drăgoiești , d-l Petroaie Vasile , vă rugăm să votați proiectul de hotărâre în forma prezentată de inițiator.

 

SECRETAR,

F. CUCU

 

Drăgoiești , 25.08.2006

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL DRĂGOIEȘTI

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ,

JURIDICĂ, DE APĂRARE , A ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE ,

A DREPTURILOR CETĂȚENILOR

 

 

 

 

AVIZ NR. _____ /___________

 

de avizare a proiectului de hotărâre privind

aprobarea Statutului comunei Drăgoiești

 

 

 

Comisia pentru administrație publică locală , juridică , de apărare , a ordinii și liniștii publice , a drepturilor cetățenilor , în conformitate cu prevederile art.45, ale art.38 alin.(2) lit.b) și ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală,, cu modificările și completările ulterioare , analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Drăgoiești dat fiind faptul că „ Statutul stabilește condițiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice române ori străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale similare din alte țări ", avizăm favorabil acest proiect de hotărâre deoarece nu contravine interesului general al comunei .

 

 

PRESEDINTE SECRETAR

 

BUTNAR DINU BIRLEAN CONSTANTIN

 

 

 

DRĂGOIEȘTI , 28.08.2006

 

Județul Suceava ANEXA

Consiliul local al comunei Drăgoiești la Hotărârea nr. ___/2006

 

 

 

S T A T U T U L

Comunei DRĂGOIEȘTI

 

 

 

Art.1 În conformitate cu prevederile art. 38, alin.(2), litera „b" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 96/2003, Consiliul local al comunei Drăgoiești elaborează și aprobă Statutul propriu al comunei Drăgoiești.

Art.2 Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții.

Comuna Drăgoiești este alcătuită din trei sate componente: Drăgoiești , Măzănăești și Lucăcești . Satul Măzănăești este reședință de comună.

Art.3 Comuna Drăgoiești este persoană juridică de drept public. Ea are patrimoniu și capacitate juridică deplină.

Comuna Drăgoiești poate intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii.

Art.4 Statutul comunei Drăgoiești cuprinde următoarele date și elemente specifice:

 

Teritoriul administrativ al comunei Drăgoiești este în suprafață de 2.740 ha.

 

Delimitarea teritorială a comunei Drăgoiești.

Teritoriul comunei Drăgoiești este situat în partea centrală a județului Suceava , într-o zonă de podiș și dealuri subcarpatice (podișul Sucevei)

 • în nord, comuna se învecinează cu teritoriul comunei Ciprian Porumbescu .

 • în nord-est , comuna se învecinează cu teritoriul comunei Moara

 • în sud-est , comuna Drăgoiești se învecinează cu comunele Horodniceni și Cornu Luncii .

 • în partea de vest comuna se învecinează cu teritoriul comunei Berchișești

 •  

Satele componente ale comunei Drăgoiești sunt :Drăgoiești , Măzănăești și Lucăcești.

 

Scurt istoric al comunei Drăgoiești.

Istoricul comunei este destul de îndepărtat. Prima atestarea documentară a satului cu actuala sa denumire , Drăgoiești , apare în anul 1462 (3 decembrie ) într-un document al lui Ștefan cel Mare...(Ioan Bogdan , Documentele lui Ștefan cel Mare , vol.I , Editura Socec , București , 1913, pag.68 ).

Ștefan cel Mare (despre Drăgoiești):

„Deci noi am cercetat împreună cu boierii noștri și am miluit pe dumnealui Lațco cu osebita noastră milă și i-am întărit în țara noastră a Moldovei dreptate ocini ale femeii sale , ale fetei boierului Romașco , mai sus scrisele sate Drăgoieștii și Lucăceștii și Căcăceanii , ca să fie de la noi uric cu tot venitul lor și copiilor lor și nepoților lor și strănepoților lor și la tot neamul lor care vor fi mai apropiat , să le fie nestrămutat nici odată , în veci.

Iar hotarul acestor sate să fie din toate părțile după hotarul cel vechiu , pe unde din veac au trăit.Dar nimenea în veci să nu aibă a strica această privilie cu vre-o altă privilie a sa „

În timpul războaielor turco-austriece, cât și în urma deselor răscoale împotriva stăpânirii habsburgice un număr mare de români și nemți de prin părțile Maramureșului și Ardealului s-au refugiat prin locurile acestea .

În anul 1968 , în urma reorganizării administrativ teritoriale , comuna Drăgoiești se unifică cu comuna Berchișești , iar în anul 2005 se reînființează comuna Berchișești cu satele componente Berchișești și Corlata.

Comuna Drăgoiești este străbătură de DJ 209 C și DJ 178 pe o lungime de 9 Km , fiind drumuri asfaltate , ce realizează legătura continuă între toate satele comunei , 44 Km de drumuri pietruite , 7 Km de căi ferate cu 2 stații de cale ferată în satele Drăgoiești și Lucăcești , 1 linie de transport în comun călători -autobuz- pe ruta Suceava - Ciprian Porumbescu .

 

Populația comunei Drăgoiești .

Faptul că istoria comunei Drăgoiești este atât de îndepărtată ne arată că pe aceste locuri au trăit și muncit oameni harnici ce au făcut cu greu față greutăților timpului. Mișcarea populației de la începutul istoriei Drăgoieștiului pe Moldova nu o cunoaștem pentru că în acele vremuri nu se făcea recensământul populației. Prima numărătoare a populației din Drăgoiești , s-a făcut în anii 1774-1784 făcută de autoritățile austriece după încorporarea Bucovinei.

Populația comunei Drăgoiești a progresat de la an la an, bineînțeles cu stagnări și scăderi în anii războaielor și a bântuirii bolilor molipsitoare: tifos, ciumă.

În anul 2006 , pe teritoriul comunei trăiesc un număr de 3.040 locuitori, grupați în 1.236 gospodării, care repartizați pe sate se prezintă astfel:

 

Satul

Populația

Număr gospodării

Drăgoiești

2107

780

Măzănăești

632

266

Lucăcești

301

190

 

După etnie, în comuna Drăgoiești conviețuiesc în bună înțelegere 2.897 români și 143 țigani .

 

După religie, întâlnim 3.019 ortodocși și 21 penticostali .

 

Ocupația principală a locuitorilor comunei Drăgoiești.

Așezată la răscruce de vechi drumuri comerciale ce legau Cetatea de scaun a Sucevei de ținuturile Ardealului pe Valea Moldovei, comuna Drăgoiești a cunoscut încă din secolul al XVIII-lea o dezvoltare prosperă. Beneficiind de prezența pământului și a pădurii care le-a oferit hrană și adăpost , oamenii acestor locuri au ținut să-și valorifice bogățiile încă din timpuri străvechi.

Activitatea economică a comunei rămâne agricultura și creșterea animalelor iar pe plan secundar situându-se lucrul la pădure.

Agricultura care se desfășoară în comuna Drăgoiești este reprezentată în procent de 85% de cultura vegetală și creșterea animalelor. Beneficiind de condiții optime de desfășurare a acestor activități creșterea animalelor reprezintă pentru majoritatea familiilor sursa de existență. Cu toate greutățile privind valorificarea producțiilor animaliere această îndeletnicire strămoșească nu este încă abandonată.

 

 

În anul 2006, situația efectivelor de animale arată astfel:

Nr.

crt

Specia

U/M

Număr

1.

bovine

capete

1070

2.

ovine

"

2300

3.

porcine

capete

1640

4.

păsări

"

13.000

 

Terenul agricol pe care îl dețin cetățenii este dispersat în parcele relativ mici ; principalele specii cultivate sunt: cartofi, porumbul, ovăz, orz, grâu, secară, legume.

 

Terenul agricol al comunei Drăgoiești este repartizat astfel:

- arabil 1757 ha

- pășuni 940 ha

- fânețe 100 ha

- livezi 80 ha

Alte terenuri:

- fondul forestier - 245 ha

- teren ape - 3 ha

 

Fiind una din comunele reprezentative a Bucovinei, beneficiind de o zonă splendidă, se apreciază faptul că în viitor, comuna va fi popularizată spre o dezvoltare agroturistică montană.

Localitatea de reședință a comunei este satul Măzănăești .

Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în comuna Drăgoiești, sunt:

 • Consiliul local al comunei Drăgoiești , ca autoritate deliberativă

 • Primarul comunei Drăgoiești, ca autoritate executivă.

Sediul acestora: Primăria comunei Drăgoiești, satul Măzănăești Căi de comunicație.

Legătura cu orașul Gura Humorului, situat la o distanță de 20 km, se face prin drumul județean DJ 209C și apoi prin drumul național DN2E .

Legătura cu municipiul Suceava, situat la 20 km se face prin drumul județean 209 C.

În afara căilor rutiere amintite, legăturile cu localitățile importante amintite mai sus, se pot realiza și pe căile ferate: Gura Humorului - Păltinoasa - Cacica - Suceava sau Gura Humorului - Păltinoasa - Lucăcești - Suceava.

Principalele instituții din comuna Drăgoiești :

 

Învățământ

Rețeaua de învățământ este repartizată astfel:

 • Școala generală cu clasele I-X - școala coordonatoare - situată în satul Drăgoiești

 • Școala generală cu clasele I-IV Fora - situată în satul Drăgoiești

 • Școala generală cu clasele I-VIII - situată în satul Măzănăești

 • Școala generală cu clasele I-IV - în satul Lucăcești

În satul Drăgoiești funcționează 2 grădinițe, iar în satele Măzănăești și Lucăcești funcționează câte o grădiniță.

La Școala generală I-X Drăgoiești, funcționează un atelier școlar și un teren de fotbal . Fiecare școală generală cu clasele I-VIII beneficiază de câte o bibliotecă școlară.

 

Cultură

Comuna Drăgoiești dispune de trei cămine culturale în fiecare sat component, cu câte o capacitate de aproximativ 400 locuri, fiecare.

 

Sănătate

Asistența medicală este asigurată prin:

 • Dispensarul medical din satul Drăgoiești , unde funcționează și un Punct farmaceutic.

 • Dispensar medical în satul Măzănăești .

În acestea funcționează un medic, specializat în medicină generală și doi asistenți medicali cu pregătire medie.

 

Asistență socială

Asistența socială în comuna Drăgoiești este asigurată prin Compartimentul de specialitate de asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al comunei Drăgoiești, împreună cu Comisia de autoritate tutelară, a cărei președinte este secretarul comunei.

 

Religie

În acest domeniu, în comuna Drăgoiești sunt următoarele instituții:

 • Biserica ortodoxă din satul Drăgoiești

 • Biserica ortodoxă din satul Măzănăești

 • Biserica ortodoxă din satul Lucăcești

 • Casa de rugăciuni -penticostali în satul Drăgoiești

 •  

Principalele funcțiuni economice

În comuna Drăgoiești funcționează un număr de 8 societăți comerciale , majoritatea cu sediul în localitate, 13 asociații familiale și 15 persoane fizice.

Capacitatea de producție mai mare o deține SC "HARALD PROD " SRL Gura-Humorului , al cărei obiect principal de activitate este prelucrarea și valorificarea cărnii. Celelalte societăți comerciale și asociații familiale au ca obiect de activitate preponderent comerțul.

 

Servicii publice

 • Serviciul de pază, cu 4 posturi de paznici

 

Patrimoniul public al comunei Drăgoiești a fost aprobat prin anexa nr. 36 la Hotărârea Guvernului nr. 642 bis/2002

În componența acestuia intră:

 • drumurile comunale, vicinale, ulițele, podurile, podețele, precum și zonele de protecție a acestora

 • punctele de colectare și depozitele de deșeuri

 • spații verzi, parcări și terenuri de joacă pentru copii

 • terenuri de sport

 • grupuri sanitare publice

 • cimitirele comunale

 • terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local: cămine culturale, biblioteci, grădinițe, școlile generale, dispensarele medicale

 • troițe

 

Partide politice

În comuna Drăgoiești își desfășoară activitatea, filiale ale următoarelor partide politice:

 • Partidul Social Democrat

 • Partidul Național Liberal

 • Partidul Democrat

 • Partidul România Mare

 • Partidul Conservator

Art.5 Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, rangul localităților componente ale comunei Drăgoiești, este:

 • satul Măzănăești - rangul IV - sat reședință de comună

 • satele Drăgoiești și Lucăcești - rangul V - sate componente al comunei

Art.6 Autoritățile administrației publice locale sunt:

 • Consiliul local al comunei Drăgoiești, ca autoritate deliberativă

 • Primarul comunei Drăgoiești, ca autoritate executivă

Sediul: Primăria comunei Drăgoiești , satul Măzănăești

Numărul consilierilor locali: 11

Structura politică a membrilor Consiliului local Drăgoiești:

- PSD - 5

- PRM - 2

- PNL - 2

- PC - 2

Data constituirii Consiliului local Drăgoiești : 19.06.2004 Art.7 Persoanele născute în comună primesc, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul și certificatul de fiu/fiică al/a comunei Drăgoiești în cadrul unei festivități care se organizează de Primarul comunei Drăgoiești

Art.8 Se va conferi unor persoane fizice române sau străine, cu merite deosebite pe plan politic, economic, social, cultural, sau altor persoane importante, reprezentative pentru comună titlul de „cetățean de onoare".

Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalți cetățeni, vor fi avuți în vedere de către organele autorității administrației publice locale atunci când vor interveni unele facilități pentru cetățenii comunei, li se va cere părerea în unele probleme privind modernizarea comunei.

Aceste drepturi pot fi pierdute, iar calitatea de "cetățean de onoare" poate fi retrasă, în cazul în care persoana care a beneficiat de acestea a dat dovadă de neseriozitate sau a săvârșit unele fapte ce contravin legilor țării.

Art.9 Locuitorii comunei Drăgoiești sunt consultați, în condițiile legii, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna Drăgoiești :

 • reîmpărțirea administrativ-teritorială a comunei

 • executarea unor lucrări deosebite, care necesită acordul populației

Art.10 Cetățenii comunei Drăgoiești pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe sate.

Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție.

Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorității reprezentanților familiilor și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului.

Art.11 Patrimoniul comunei Drăgoiești este alcătuit din bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică și în proprietatea privată ale acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Inventarul bunurilor comunei Drăgoiești se constituie într-o anexă la statut, care se actualizează anual.

Creșterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar.

Art.12 Bunurile aflate în proprietatea publică a comunei și cele din proprietatea privată pot fi date în administrare regiilor autonome și instituțiilor publice, pot fi concesionate ori închiriate în condițiile legii sau pot fi atribuite în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.

Consiliul local hotărăște cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.

Art.13 Comuna Drăgoiești poate coopera și asocia cu persoane juridice române ori străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum și de stabilire a unor relații de parteneriat cu unități administrativ-teritoriale din alte țări.

Art.14 Comuna Drăgoiești cooperează pentru realizarea unor activități de interes comun cu societatea W.I.R. din Wiena-Austria .

Art.15 Însemnul specific al comunei Drăgoiești este Stema comunei : scut pe fond albastru , cu o fascie roșie încărcată cu un plug de aur , însoțită în partea superioară de patru spice de grâu încrucișate , iar în partea inferioară de o creangă de măr înflorită cu vârful spre stânga , toate de argint .

Scutul timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.

Semnificația : Preocupare pentru agricultură.

Stiri
 • Anunt licitatie publica - lot teren
 • Bibliografie
 • Propuneri de nominalizare ...


 • arhiva...

  Anunturi
 • Anunț de participare la achizitia directa de Servicii de Ăźntocmire a 3 (trei) rapoarte de evaluare conform standardelor ANEVAR pentru 10 parcele de teren din domeniul privat al Comunei Drăgoiești pentru stabilirea valorii acestora, Ăźn vederea vï
 • Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari pentru obiectivul de investitie “Modernizare drum DC 15D de la km 3+155 la km 3+830 in comuna Dragoiesti, judetul Suceava”
 • Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari pentru obiectivul de investitie “Amenajare alei pietonale la Camin cultural Dragoiesti, comuna Dragoiesti, judetul Suceava”
 • Primăria comunei Drăgoiești, județul Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului- Juridic
 • Anunt contracte vanzare-cumparare imobile


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  29 octombrie 2018

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro