e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Institutia
    Structura
    Consiliul local
    Proiecte
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
    Buget local
    Alegeri locale
Localitatea
    Informatii Generale
    Institutii Publice
    Manifestari
    SVSU ZVORISTEA
    Sport
    Educatie
    Cultura
    Economie
    Turism
    
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

Stiri:
Propuneri de nominalizare ... - 2006-12-02 11:07:05
Guvernul a trimis asear? Misiunii României la Bruxelles, pentru a transmite Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, propunerile de nominalizare a reprezentan?ilor României în cadrul Comitetului Economic ?i Social European.
Cele 15 nominaliz?ri au fost f?cute de principalele centrale sindicale ?i patronale ?i de organiza?ii ale societ??ii civile, ele fiind preluate de Guvern ca atare.

1)      Reprezentan?i ai sindicatelor:
- Petru Sorin DANDEA, Vicepre?edinte - Confedera?ia Na?ional? Sindical? "Cartel ALFA";
- Dumitru FORNEA, ?eful Departamentului Rela?ii Interna?ionale - Confedera?ia Sindical? Na?ional? MERIDIAN;
- Minel IVA?CU, Vice-Pre?edinte - Blocul Na?ional Sindical;
- Marius PETCU, Pre?edinte - Confedera?ia Na?ional? a Sindicatelor Libere din România - FR??IA
- Sabin RUSU, Secretar general - Confedera?ia Sindicatelor Democratice din România.

2)     Reprezentan?i ai patronatelor:
- Ana BONTEA, Director, Departementul Juridic ?i Dialog Social - Consiliul Na?ional al Întreprinderilor Private Mici ?i Mijlocii din România;
- Mihai MANOLIU, Secretar general - Alian?a Confedera?iilor Patronale din România;
- Marius Eugen OPRAN, Pre?edinte Executiv - Uniunea General? a Industria?ilor din România – 1903;
- Aurel Lauren?iu PLO?CEANU, Vice-Pre?edinte - Asocia?ia Român? a Antreprenorilor de Construc?ii;
- ?tefan VARFALVI, Pre?edinte - Colegiul Permanent UGIR.

3)     Reprezentan?i ai societ??ii civile :
- Lavinia ANDREI, Pre?edinte - Funda?ia Terra Mileniul III;
- Eugen LUCAN, Pre?edinte - Asociatia Angel;
- Radu NICOSEVICI, Pre?edinte - Asocia?ia Academia de Advocacy ;
- Cristian PARVULESCU, Pre?edinte - Asocia?ia Pro Democra?ia;
- Ionut SIBIAN, Director executiv - Funda?ia pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile.


Guvernul a transmis recent ?i propunerile pentru cele 15 posturi de membru, respectiv pentru cele 15 posturi de membru supleant în Comitetul Regiunilor. Aceste propuneri au fost stabilite pe baza consult?rilor purtate de Ministerul Administra?iei ?i Internelor cu cele patru asocia?ii ale autorit??ilor publice locale: Uniunea Na?ional? a Consiliilor Jude?ene din România, Asocia?ia Municipiilor din România, Asocia?ia Ora?elor din România ?i Asocia?ia Comunelor din România.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 15 reprezentan?i ai autorit??ii publice locale – pre?edin?i ai Consiliilor Jude?ene din 6 jude?e ale ??rii, primari din 6 ora?e, inclusiv municipiul Bucure?ti, precum ?i primari din 3 comune -  vor participa activ la lucr?rile Comitetului Regiunilor din cadrul Uniunii Europene ?i vor promova interesul na?ional al României ?i al comunit??ilor locale din ?ara noastr? în cadrul acestui organism european.

Potrivit articolului 263 din Tratatul Comunit??ilor Europene, ace?ti reprezentan?i trebuie s? de?in? un mandat electoral în cadrul autorit??ilor regionale sau locale sau s? r?spund? politic în fa?a unei adun?ri alese din statele membre.

Aceste propuneri reprezint?, pe ansamblu, toate regiunile ??rii, astfel încât promovarea intereselor acestora în Comitetul Regiunilor s? fie asigurat?.

Propunerile transmise de Guvern pentru posturile de membru în Comitetul Regiunilor sunt:

1. Cristian  ANGHEL Primarul municipiului Baia Mare, Jud. Maramures
2. Serghei Florin ANGHEL Presedinte C.J. Prahova, Municipiul Prahova
3. Gheorghe BACIU Primar ora? Intorsura Buz?ului ; Jud. Covasna
4. Doru Laurian B?DULESCU Pre?edinte C.J.Ilfov,  Municipiul Bucure?ti
5. Emil CALOT? Primarul municipiului Ploie?ti , Jud. Prahova
6. Jenel COPIL?U Pre?edinte C.J. Olt, Municipiul Slatina
7. Janos DEMETER Pre?edinte C.J. Covasna, Municipiul Sf.Gheorghe
8. Liviu Nicolae DRAGNEA Pre?edinte C.J. Teleorman; Municipiul Alexandria
9. Emil DR?GHICI Primarul comunei Vulcana B?i; Jud. Dâmbovi?a
10. Ileana Viorica ION Primarul ora?ului Lehliu Gar?, Jude?ul C?l?ra?i
11. Veronica IONI?? Primarul comunei Gorgota, Jud. Prahova
12. Alin Adrian NICA Primarul comunei Dude?tii Noi, Jude?ul Timi?
13. Constantin OSTAFICIUC - Pre?edinte C.J. Timis; Municipiul Timi?oara
14. Emil PRO?CANU - Primarul ora?ului Mizil ; Jude?ul Prahova
15. Adriean VIDEANU Primarul general al municipiului Bucure?ti

Propunerea României pentru pentru func?ia de membru în cadrul Cur?ii Europene de conturi este Ovidiu Ispir, consilier de conturi. Primul-ministru C?lin Popescu-T?riceanu a solicitat pre?edintelui Cur?ii de Conturi, Dan Drosu ?aguna, s? nominalizeze o persoan? care s? corespund? criteriilor profesionale pentru acest post. Propunerea f?cut? de pre?edintele Cur?ii de Conturi a fost Ovidiu Ispir.

Pentru cele dou? posturi de judec?tor la Curtea European? de Justi?ie ?i la Tribunalul de Prim? Instan?? ce revin României, nominaliz?rile transmise sunt: Camelia Toader, judec?tor la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, pentru Curtea European? de Justi?ie ?i Valeriu Ciuc?, fost judec?tor, în prezent profesor la Universitatea Al Ioan Cuza din Ia?i, pentru Tribunalul de Prim? Instan??. Cei doi au fost nominaliza?i în urma unui proces de selec?ie organizat de Ministerul Justi?iei, Ministerul Integr?rii Europene, Ministerul de Externe.

 

Guvernul României - Biroul de pres? - 29.11.2006

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Na?ional? a Rom?niei

 • Anunturi
 • Concurs pentru...
 • Licitatie pentru concesionarea

 • Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĊ£ialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro