e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

P R I M A RD I S P O Z I Ț I E

privind stabilirea categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de consiliul local și primăria comunei Cornu Luncii, județul Suceava, care constituie informații de interes publicPrimarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice;

În baza prevederilor art. 68 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


D I S P U N


Articol unic. Se stabilesc categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de consiliul local și primăria comunei Cornu Luncii, județul Suceava, care constituie informații de interes public, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


PRIMAR,

PETRU VODĂ


Avizat pentru legalitate:

Secretarul comunei,

CONSTANTIN BÎRLIBA


 


Cornu Luncii, 12 aprilie 2006

Nr. 121

 


Anexă la Dispoziția nr. 121/2006

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

P R I M A R


LISTA

categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de consiliul local și primăria comunei Cornu Luncii, județul Suceava, care constituie informații de interes public


 1. Hotărâri ale consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 2. Dispozițiile de interes general ale primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 3. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea consiliului local și a primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 4. Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor și programul de funcționare a primăriei, precum și programul de audiențe a primarului, viceprimarului și secretarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 5. Coordonatele de contact ale consiliului local și ale primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava, respectiv: numere de telefon, fax și adresa de e-mai.

 6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil.

 7. Programele și strategiile proprii.

 8. Rapoarte privind stadiul de implimentării de către consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, a diverselor proiecte co-finanțate din fonduri comunitare sau ale altor instituții finanțatoare interne și/sau externe.

 9. Acorduri de asociere al consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, la diverse organizații și organisme naționale și/sau internaționale.

 10. Protocoale de înfrățire ale comunei Cornu Luncii cu organe ale autorităților publice locale din țară și/sau străinătate.

 11. Planul Urbanistic General, Planul Urbanistic Zonal, Planul Urbanistic de Dezvoltare, avizate de consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 12. Autorizații de construire, autorizații de ocupare a domeniului public, autorizații eliberate în baza prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent, certificate de producător agricol.

 13. Informații privind modul de soluționare a cererilor, sesizărilor și reclamațiilor adresate spre competentă soluționare consiliului local și primăriei comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

 14. Ajutoare, subvenții, scutiri și facilități fiscale, acordate în condițiile legii.

 15. Constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile legii fondului funciar.

 16. Orice informații de interes public, în condițiile legii.

 17. R O M Â N I A

  JUDEȚUL SUCEAVA

  COMUNA CORNU LUNCII

  P R I M A R

   

  D I S P O Z I Ț I E

   

  privind convocarea membrilor consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, în  ședință  ordinară

   

   

       Primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

      Având în vedere:

     - prevederile art. 38 alin.(1). din Regulamentul privind organizarea și funcționarea   Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului local  nr. 16 din 31 iulie 2008.

       În baza prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

   

  D I S P U N

   

   Art. 1.  Se convoacă membrii Consiliului local al  comunei Cornu Luncii , județul Suceava, în ședință  ordinară  pentru data de 29 ianuarie 2010, orele14, care va avea loc la sediul  Consiliului local , cu  următorul proiect  al ordinii de zi:

   

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  numărului  de asistenți personali pentru

       persoanele  cu handicap din comuna Cornu Luncii, județul Suceava - inițiat de    domnul primar;

   

  Art.2 Secretarul comunei Cornu Luncii , județul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

   

   

  P R I M A R ,

   Petru Vodă                                                         Avizat pentru legalitate,

                                     Secretarul comunei

                                                                                     Cocean Rodica                                                               

   

  Cornu Luncii: 22. 01.2010

  Nr.6


   

  R O M Â N I A

  JUDEȚUL SUCEAVA

  COMUNA CORNU LUNCII

  P R I M A R

   

  D I S P O Z I Ț I E

   

  privind convocarea membrilor consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, în  ședință  ordinară

   

   

       Primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

      Având în vedere:

     - prevederile art. 38 alin.(1). din Regulamentul privind organizarea și funcționarea   Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea Consiliului local  nr. 16 din 31 iulie 2008.

       În baza prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

   

  D I S P U N

   

   Art. 1.  Se convoacă membrii Consiliului local al  comunei Cornu Luncii , județul Suceava, în ședință  ordinară  pentru data de 27 februarie 2010, orele 10.00 , care va avea loc la sediul  Consiliului local , cu  următorul proiect  al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor

  publice de alimentare cu apă și canalizare din județul Suceava operatorului S.C. ACET S.A. Suceava – inițiat de domnul primar;

  2. Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și al activităților autofinanțate pentru anul 2010 - inițiat de domnul primar;

  3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a statelor  de personal pentru aparatul  de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava - inițiat de domnul primar;

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Programului de reabilitare  a pajiștilor în perioada 2009 – 2012 - inițiat de domnul primar;

  5. Proiect de hotărâre privind formarea grupului de inițiativă a Asociației „Euroactiv” la nivelul comunei Cornu Luncii, județul Suceav a - inițiat de domnul primar;

  6. Proiect de hotărâre privind participarea la proiectul „Lumină și apă pe ulița noastră” al grupului de inițiativă a Asociației „Euroactiv” în comunitatea Dumbrava, comuna Cornu Luncii- inițiat de domnul primar;  .

  7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea nomenclaturii stradale pentru satele componente  ale comunei Cornu Luncii, județul Suceava - inițiat de domnul primar;

  Art.2 Secretarul comunei Cornu Luncii , județul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

   

  P R I M A R ,

   Petru Vodă                                                Avizat pentru legalitate,

                    Secretarul comunei

                                                                          Cocean Rodica                                                               

  Cornu Luncii: 19. 02.2010

  Nr.76


  JUDEȚUL SUCEAVA

  COMUNA CORNU LUNCII

   

  P R I M A R

   

  D I S P O Z I Ț I E

  privind convocarea membrilor consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava,  în  ședință  extraordinară

   

       Primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

      Având în vedere prevederile art. 39 alin.(2) din  Legea 215/2001 a administrației publice locale ,art. 38 alin.(2) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 16 din 28 iulie 2008.

       În baza prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

   

    

  D I S P U N

    

   Art. 1.  Se convocă membrii consiliului local al  comunei Cornu Luncii , județul Suceava, în ședință  extraordinară  pentru data de 5  martie 2010, orele 12.00, care va avea loc la sediul  Consiliului Local , cu  următorul proiect  al ordinii de zi:

   

  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și al activităților autofinanțate pentru anul 2010.                                                                                                  

   

  Art. 2.  Secretarul comunei Cornu Luncii , județul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

   

    

  P R I M A R

  Ing.PETRU VODĂ

    

                                                                                                                Avizat

                                                                                                         Secretarul comunei

                                                                                                          Cocean Rodica

   

   

  Cornu Luncii, 01.03.2010

  Nr. 102

  R O M Â N I A

  JUDEȚUL SUCEAVA

  COMUNA CORNU LUNCII

  P R I M A R

   

  D I S P O Z I Ț I E

   

  privind convocarea membrilor consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, în  ședință  ordinară

   

       Primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

      Având în vedere prevederile art. 38 alin.(1). din regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 16 din 28 iulie 2008;

       În baza prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

   

  D I S P U N

   

       Art. 1.  Se convocă membrii Consiliului local al  comunei Cornu Luncii , județul Suceava, în ședință  ordinară  pentru data de 30 aprilie 2010, orele14, care va avea loc la sediul  Consiliului local , cu  următorul proiect  al ordinii de zi:

                      1. Proiect de hotărâre privind   privind aprobarea implementării Proiectului

                    “Dezvoltarea abordărilor inovative în regiuneaGrupului de Acțiune Locală Confluențe 

                      Nordice”, aprobat spre finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,

                     Axa 4, Promovarea inițiativelor locale de tip Leader  Măsura 431 – Funcționarea Grupurilor de Acțiune

                     Locală, dobândirea de competențe și animarea

     teritoriului, Sub – măsura 431.1 – Construcție parteneriate public private, Faza 3 – Sprijin financiar

           pentru pregătirea dosarelor pentru selecția GAL, aprobarea parteneriatului încheiat între Consiliul

                     Local al comunei Cornu Luncii. consiliile locale, societățile comerciale și organizațiile non

   guvernamentale aflate în Anexă,  precum și aprobarea contribuției la cheltuielile eligibile aferente

                      Proiectului -  inițiat de domnul primar;

    2.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3300 mp, către S.C. Compania Națională de Investiții S.A. , pe durata construirii obiectivuluiSală de Sport ,,- inițiat de domnul primar;

    3.  Proiect de hotărâre  privind angajarea finanțării  pentru  lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racorduri la utilitati ,Întretinerea si exploatarea obiectivului  de investitie ,, Sala de Sport’’-  inițiat de domnul primar;

    4.  Proiect de hotărâre privind   stabilirea taxelor de pășunat  și organizarea pășunatului  pe anul 2010- inițiat de domnul primar;

    5.  Proiect de hotărâre privind asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii în localitățile comunei Cornu Luncii și respectarea normelor de igienă– inițiat de domnul primar ;

   6. Proiect de hotărâre privind abrogarea H.C.L nr. 7/27 februarie 2010;

      Art.2 Secretarul comunei Cornu Luncii , județul Suceava, va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

   

      Primar,                                                                             Avizat,

      Vodă  Petru                                                                 Secretarul comunei

                                                                                             Cocean Rodica

   

  Cornu Luncii: 23.04.2010

  Nr.157


   

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro