e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

C O R N U      L U N C I I

C O N S I L I U L   L O C A L

 

PROCES VERBAL

 

       Încheiat  astăzi 19 iunie 2008, în cadrul ședinței  de constituire a Consiliului local al comunei Cornu Luncii, convocată prin Ordinul Prefectului nr. 170/16.06.2008. La ședința de constituire participă domnul Cotin Gheorghe, reprezentant al Prefecturii județului Suceava,doamna Cocean Rodica, consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Consiliului local, domnul Mihai Aurel,șeful postului de poliție Cornu Lunci și alți invitați.   Ședința este deschisă de domnul Cotin Gheorghe, reprezentant al Prefectului  județului Suceava  care prezintă un cuvânt de deschidere și  constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 30 alin.(2) din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare  a consiliilor locale  aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.  673/2002, privind prezența   minimă a consilierilor, respectiv sunt prezenți toți consilierii convocați prin  adresa nr. 3886/18.06.2008, drept pentru care  ședința este legal constituită și declară deschise lucrările acesteia.

   În continuare în conformitate cu prevederile art. 31 alin(1) din Legea nr. 215/2001, republicată  lucrările ședinței de constituire  urmează a fi conduse  de cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. Dintre consilierii aleși la data de 1 iunie 2008 cel mai în vârstă este domnul Vlad Dumitru, având 68 ani iar cei mai tineri sunt domnii Pohoață Vasile  și Zimbru Dumitru, având 35 respectiv 37 ani.

   Domnul  Cotin Gheorghe - reprezentantul Prefectului Județului Suceava,  îi invită pe domnii consilieri nominalizați și în continuare predă conducerea lucrărilor ședinței de constituire a Consiliului local al comunei Cornu Luncii, domnului Vlad Dumitru cel mai în vârstă dintre consilieri.

  Doamna Negrea Livia secretar al comunei  prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la  biroul electoral de circumscripție. Întrucât primarul nou ales, în persoana domnului Vodă Petru  a candidat pe listele Partidului Național Liberal și pentru funcția de consilier local, dosarul  este  însoțit de opțiunea scrisă  a acestuia pentru funcția de primar.

 Domnul Vlad Dumitru - președintele de vârstă prezintă proiectul ordinii de zi care este următoarea:

 • 1. Alegerea membrilor Comisiei de validare;
 • 2. Validarea mandatelor consilierilor locali;
 • 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali;
 • 4. Alegerea președintelui de ședință;
 • 5. Prezentarea hotărârii judecătorești de validarea mandatului de primar
 • 6. Alegerea viceprimarului
 • 7. Aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate.

  Se supune  la vot  ordinea  de zi   a ședinței care este aprobată în unanimitate de voturi.

  Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi - Alegerea membrilor Comisiei de validare -

  Domnul Vlad Dumitru - președintele de vârstă   aduce  la cunoștință consilierilor că  potrivit  art. 31 alin. 2 din legii 215/2001 republicată și ale art.4 alin. 1 din Regulamentul cadru de  organizare și funcționare a Consiliilor locale , aprobat prin O.G. 35/2002 , aprobată cu modificări și completări ,  pentru validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 01.06.2008 se alege o comisie de validare formată din  3  consilieri. Se supune la vot numărul de 3 care este aprobat în unanimitate de voturi, după care se solicită să se facă propuneri pentru membrii comisiei de validare

       Domnul consilier  Iacob Petrișor - propune ca din comisia de validare să facă parte doamna   Navroschi Doina

       Domnul consilier Turtușan Constantin -  propune ca din comisia de validare să facă parte domnul   consilier Pohoață Vasile.

    Domnul consilier Ailenei Neculae - propune ca din comisia de validare să facă

parte  domnul Zimbru Dumitru.

       Se supun la vot  toate cele trei propuneri pe rând, care sunt votate în unanimitate de voturi.

          Având în vedere rezultatul votului,în urma propunerilor făcute , domnii consilieri   Pohoață Vasile , Navroschi Doina și Zimbru Dumitru sunt declarați membrii Comisiei de validare.

          În continuare  se dă citire și se supune la vot  în întregime  Hotărârea nr 1. a Consiliului local  privind alegerea comisiei de validare. În unanimitate de voturi  se aprobă  hotărârea supusă la vot și prin urmare comisia de  validare  este legal constituită.

          Se  ia o pauză de  5 minute  pentru ca ,  membrii  comisiei  de validare  să-și aleagă președintele și secretarul comisiei.

          După pauză , membrii comisiei de validare prezintă procesul - verbal prin care au ales ca președinte al comisiei de validare pe domnul consilier Pohoață Vasile iar ca secretar pe doamna consilier Navroschi Doina.

Se trece la punctul doi al ordinii de zi - Validarea mandatelor consilierilor locali..

          Domnul  președinte de vârstă   -   arată faptul că  la dosarul  domnului Vodă Petru, care a fost ales primar  în turul doi de scrutin din data de 15 iunie 2008  este prezentată opțiunea acestuia,  în scris ,  pentru funcția de primar.

          Pentru a da posibilitatea comisiei de validare  să verifice legalitatea alegerii consilierilor și să-și întocmească raportul, se propune a se lua o scurtă pauză..

          După  întocmirea Raportului  de către comisia de validare , se reiau lucrările ședinței  și se dă cuvântul domnului  Pohoață Vasile,președintele Comisiei de validare pentru a prezenta procesul - verbal  privind  validarea  mandatelor consilierilor. După  ce au fost prezentate propunerile cu privire la validare se supune la vot fiecare propunere în parte pentru fiecare consilier. Având în vedere rezultatul voturilor pentru fiecare   consilier în parte se validează  mandatele tuturor consilierilor propuși. În continuare președintele de vârstă având în vedere că  domnul primar  Vodă Petru  a cărui alegere a fost validată ,a fost ales și consilier, dar a optat pentru funcția de primar, solicită președintelui Comisiei de validare, să verifice și să propună consiliului validarea alegerii în funcția de consilier a primei persoane aflată ca supleantă pe lista pe care a candidat primarul.

          Domnul consilier Pohoață Vasile- președintele Comisiei de validare  în urma analizării listei pe care a candidat primarul  propune consiliului validarea alegerii în funcția de consilier a domnului Gagea Cristofor. Se supune la vot propunerea Comisiei de validare , care este aprobată în unanimitate de voturi.

          În continuare se dă citire și se supune la vot  Hotărârea nr.2 privind rezultatul validării mandatelor de consilieri,care este aprobată în unanimitate de voturi.

          Se trece la punctul trei al ordinii de zi. - Depunerea jurământului de către consilierii locali.

          Conform  prevederilor art. 32 alin.(1) din  Legea nr. 215/1991  a Administrației publice locale , consilierii a căror mandate au fost validate  urmează a depune jurământul în fața consiliului. Pentru aceasta domnul președinte de vârstă  dă cuvântul doamnei  secretar pentru a da citire  jurământului , după care ,consilierii validați se prezintă , pe rând,  în ordine alfabetică, pentru a rosti jurământul și a semna textul acestuia.

          Având în vedere faptul că toți consilierii aleși, au depus jurământul , domnul președinte de ședință declară Consiliul local al comunei  Cornu Luncii, legal constituit.

           În acest sens dă citire și se supune la vot Hotărârea nr. 3 care este aprobată în unanimitate de voturi.

          Întrucât ,Consiliul local  al comunei este legal constituit , în conformitate cu prevederile art.35 alin(1)  din Legea administrației publice locale  și ale art.9 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale , aprobat prin OG

nr. 35/2002, urmează să se aleagă  un președinte de ședință pentru  continuarea lucrărilor  cu celelalte puncte înscrise  în  ordinea de zi.

          Domnul consilier Turtușanu Constantin -propune  ca președinte de  ședință pe domnul consilier Pohoață Vasile. Nefiind alte propuneri  și supus la vot , în unanimitate de voturi  domnul Pohoață Vasile este ales președinte de ședință.

          În acest sens se dă citire  și se supune la vot  Hotărârea nr. 4 a Consiliului local  privind alegerea președintelui de ședință care este  aprobată în unanimitate de voturi.

          Domnul  consilier  Vlad Dumitru - președintele de vârstă predă lucrările conducerii ședinței   domnului consilier Pohoață Dumitru. 

          Domnul consilier Pohoață Vasile -  mulțumește pentru alegerea sa  ca președinte al ședinței de astăzi, după care  dă cuvântul domnului  Cotin Gheorghe ,reprezentantul Prefecturii județului Suceava pentru  a prezenta  Hotărârea de validare a mandatului de primar.

          Domnul Cotin Gheorghe , prezintă  sentința civilă  nr.  1527din data 17 iunie 2008 a Judecătoriei Fălticeni, prin care se validează alegerea domnului Vodă Petru  în funcția de primar al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, în urma alegerilor locale din data de  15  iunie 2008.

      Domnul  președinte de ședință -  îl invită pe domnul primar Vodă Petru,a cărei alegere a fost validată   pentru a depune jurământul în fața Consiliului local.

      Domnul primar  - depune jurământul  și semnează textul acestuia.

          După depunerea jurământului  și semnarea acestuia de către domnul primar , președintele de ședință ,domnul Pohoață Vasile îl declară investit în funcția de primar al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

          Se trece la punctul  șase  al ordinii de zi. - Alegerea viceprimarului.

          Domnul președinte de ședință - aduce la cunoștința Consiliului local că  în conformitate cu  prevederile art. 57 alin. 3 din Legea administrației publice locale  și ale art. 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor locale  aprobat prin O.G.nr.35/2002, modificată și completată prin Legea  nr. 673 /2002, acesta alege din rândul membrilor săi un viceprimar ,alegerea efectuându-se prin vot secret, cu precizarea că acel candidat care a obținut votul majorității consilierilor în funcție va fi declarat viceprimar. În continuare președintele de ședință  solicită consilierilor să se facă propuneri în acest sens,  care urmează a fi înscrise  pe buletinele de vot.

          Domnul consilier Gagea Vasile - propune pentru funcția de viceprimar  pe domnul consilier Ciurlă Ion.

          Domnul consilier Ailenei Neculae - propune pe domnul consilier  Vlad Dumitru.

            Nemaifiind alte propuneri domnii consilieri  Ciurlă Ion și Vlad Dumitru urmează a fi înscriși în buletinul de vot pentru funcția de  viceprimar. Se ia o  pauză pentru completarea buletinelor de vot  și distribuirea acestora  domnilor consilieri pentru votare. După care  se explică procedeul votării  și anume acela de a bara printr-o linie orizontală  numele candidatului pe care consilierul nu dorește să îl aleagă, rămânând nebarat numele pe care dorește să îl aleagă acesta. După efectuarea operațiunii de votare  Comisia de validare  deschide urna și urmează să stabilească rezultatul votului.   Domnul consilier Pohoață Vasile - președintele comisiei de validare  prezintă rezultatul votului  pentru alegerea viceprimarului care este următorul:

         -  Vlad  Dumitru            - 6 voturi

         -   Ciurlă Ion                  - 9 voturi

          Având în vedere că  numărul votului pentru , reprezintă jumătate plus unul din numărul total al consilierilor în funcție, domnul consilier Ciurlă Ion este ales viceprimar.

          Se dă citire Hotărârii nr.5  privind alegerea  viceprimarului iar în urma supunerii la vot aceasta este aprobată în unanimitate.

        

          Se trece la  punctul șapte al ordinii de zi  - Aprobarea  numărului,  denumirii și componenței  comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitate.

          Domnul președinte de ședință -  arată că pe durata  mandatului consiliului local  în conformitate cu prevederile  art.54 din Legea administrației publice locale , consiliul local constituit își organizează  comisii de specialitate pe  principalele domenii de activitate. Se recomandă organizarea unui număr de 3 comisii după cum urmează:   1.Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget , finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală ,  protecția mediului și turism.

          2.Comisia pentru  învățământ , sănătate și familie, muncă și protecție socială  activități social  - culturale, culte, ,protecție copii.

          3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii  publice, a drepturilor cetățenilor.

          În  continuare domnul președinte  de ședință consultă  consilierii  dacă sunt de acord cu nr. de 3 comisii de specialitate din care să facă  parte  un număr de câte 5 consilieri. În urma consultării, în unanimitate de voturi domnii consilieri  sunt de acord  cu organizarea unui număr de 3 comisii de specialitate și cu numărul de consilieri propuși  să facă parte din comisiile de specialitate De asemenea se trece la formularea de propuneri nominale pentru prima comisie.

      Doamna  consilier Constantinovici Ana- propune ca din prima comisie  să facă parte domnii consilieri : Fron Gheorghe, Iacob Petrișor și Navroschi Doina.

      Domnul consilier Ciurlă Ion, propune ca din prima comisie să facă parte domnul Zimbru Dumitru.

      Domnul consilier Ailenei Neculae - propune ca din prima comisie  să facă parte domnii consilieri Pohoață Vasile și Turtușanu Constantin.

  Dată fiind configurația  politică a Consiliului local și numărul de mandate obținut de fiecare, prin votul unanim al consilierilor locali s-a stabilit ca  din prima comisie de specialitate să facă parte 3 membrii ai Partidului Social Democrat și 2 membrii ai Partidului Național Liberal, drept pentru care se vor supune la vot numai nominalizările  făcute din cele două partide politice, mai puțin cel  nominalizat din Partidul Democrat Liberal.

         Nemaifiind  și alte propuneri se  supune la vot componența nominală a  primei comisii care este aprobată în unanimitate de voturi. Având în vedere  rezultatul votului , domnii consilieri Fron Gheorghe, Iacob Petrișor, Navroschi Doina, Pohoață Vasile și Turtușan Constantin  au fost aleși în comisia pentru programe de dezvoltare economico - socială, buget , finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală ,  protecția mediului și turism .

          În continuare domnul președinte de ședință solicită să se facă propuneri nominale pentru cea de a doua comisie.

      Domnul consilier Iacob Petrișor- propune ca din cea de a doua comisie să facă parte  domnii consilieri Constantinovici  Ana și Gavriloaia  Gheorghe.

     Domnul consilier Gagea Cristofor  - propune pentru cea de a doua comisie pe domnii consilieri  Constantin Vasile Ion și Ailenei Neculae

    Domnul consilier Ciurlă Ion - propune pe domnul Zimbru Dumitru.

          Nemaifiind   alte propuneri   se  supune la vot  componența nominală  a celei de a doua comisii care este aprobată în unanimitate de voturi. Având în vedere rezultatul votului , domnii consilieri Constantinovici  Ana , Gavriloaia  Gheorghe, Constantin Vasile Ion, Ailenei Neculae și Zimbru Dumitru au fost aleși în comisia pentru  învățământ , sănătate și familie, muncă și protecție socială  activități social  - culturale, culte, protecție copii. După ce s-a votat componența nominală a celei de a doua comisii președintele de ședință solicită să se facă propuneri pentru componența celei de a treia comisii.

          Domnul consilier Fron Gheorghe- propune ca din cea de a treia comisie să facă parte domnii consilieri : Gagea Vasile și Bîrsan Mihai.

          Domnul consilier Constantin Vasile Ion - propune ca din cea de a doua comisie să facă parte domnii consilieri  Gagea Cristofor  și Vlad Dumitru.

        Domnul consilier Zimbru Dumitru propune ca membru pe domnul consilier Ciurlă Ion.          Nemaifiind și alte propuneri se supune la vot componența nominală  a celei de a treia comisii, care este aprobată în unanimitate de voturi. Având în vedere rezultatul votului domnii consilieri mai sus menționați  au fost aleși în comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii  publice, a drepturilor cetățenilor.

          Se dă citire  și se supune la vot Hotărârea nr.6 privind organizarea  comisiilor , care este adoptată cu unanimitate de voturi.

          Având în vedere că ordinea de zi a ședinței a fost epuizată și luările de cuvânt sistate, domnul Pohoață Vasile, președintele de ședință declară lucrările acesteia închise.

          Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal..

 

 

SECRETARUL COMUNEI,

Negrea Livia

           

 

       

 

          

         

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro