e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 

 

R O M A N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

                                  PROCES - VERBAL

         Încheiat astăzi  9 iulie 2007, în cadrul ședinței ordinară  a  consiliului local al comunei  Cornu Luncii, județul  Suceava, care are loc la sediul consiliului local convocată prin Dispoziția nr. 337 din 4 iulie 2007 a domnului primar.

         Se trece la desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi.

          Domnul secretar al comunei - face apelul nominal  al consilierilor prezenți la ședință și constată că din totalul de 15 consilieri în funcție la  ședință participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc nemotivat  domnii consilieri Agavriloai Corneliu și Davidel Laurențiu.

Ședința este legal constituită.

Datorită faptului că perioada de 3 luni pentru care domnul Ciurlă Ioan a fost ales președinte de ședință au expirat, în ședința de astăzi trebuie ales un nou președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni.

Se solicită să se facă propuneri pentru președintele de ședință.

Domnul consilier Ciurlă Ioan - propune ca președinte de ședință pe domnul consilier Brădățanu Gheorghe.

Nemaifiind alte propuneri și supus la vot, în unanimitate de voturi, domnul consilier Brădățanu Gheorghe, este ales președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni de zile.

Domnul Brădățanu Gheorghe - președintele de ședință dă cuvântul domnului secretar al comunei pentru a prezenta procesul - verbal încheiat la ședința anterioară, care a avut loc la data de 30 mai 2007. După citirea procesului - verbal se supune spre aprobare conținutul acestuia, care este aprobat de toți consilierii prezenți.

După care domnul consilier Brădățanu Gheorghe, președintele de ședință dă cuvântul domnului primar Vodă Petru pentru a prezenta ordinea  de zi a ședinței de astăzi.

Domnul primar prezintă ordinea de zi a ședinței de astăzi, care este următoarea:

         1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 - inițiat de domnul primar

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, cu un autoturism și stabilirea  consumului lunar de carburanți a acestuia - inițiat de domnul primar.

         3. Proiect de hotărâre privind vânzarea a cinci suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Cornu Luncii, județul Suceava - inițiat de domnul primar.

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava, valabil cu data de 1.08.2007 - inițiat de domnul primar.

         5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în comisiile de licitație ce se organizează de primăria comunei Cornu Luncii, județul Suceava - inițiat de domnul consilier Țurcanu Vasile.

Se supune spre aprobare ordinea  de zi a ședinței, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

         Domnul primar - prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 1 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget - finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală, precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și al activităților autofinanțate pentru anul 2007.

         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.

         Domnul primar - prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget - finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind privind aprobarea dotării consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, cu un autoturism și stabilirea  consumului lunar de carburanți a acestuia. 

         La ședință a sosit și domnul consilier Agavriloai Corneliu.

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.

         Domnul primar - prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget - finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

Discuții

         Domnul consilier Agavriloai Corneliu- arată că suprafața de teren prevăzută la art. 1, pct. 4 din proiectul de hotărâre, nu crede că poate fi vândută, deoarece se află pe titlul de proprietate al unui  cetățean, decedat, al cărui moștenitor este socrul cumpărătorului magazinului.

         Domnul Bîrliba Constantin - secretarul comunei, consideră că suprafața de teren aferentă magazinului sătesc nu ar mai trebui scoasă la vânzare, până nu se clarifică situația juridică cu privire la adevăratul proprietar al terenului aferen construcției.

         Domnul consilier Păscuțoi Ioan - întreabă: cine a vândut magazinul sătesc din satul Păiseni, având în vedere că acest magazin a fost construit de cetîțenii din sat?

         Domnul primar  - îi răspunde domnului consilier Păscuțoi Ioan, că magazinul a fost vândut de cooperație, deoarece aceasta este proprietara magazinului, conform legii, după reorganizarea acesteia încă din anii 1990

        Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind vânzarea a patru suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Cornu Luncii, județul Suceava. Suprafața de teren aferentă magazinului sătesc din satul Păiseni, nu se mai scote la vânzare până la clarificarea situației juridice a acesteia.

         Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.

         Domnul primar - prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget - finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț cu propunerea de neadoptare a acestuia și raportul cu propunerea de avizare și adoptare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. .

Discuții

         Domnul consilier Țurcanu Vasile , președintele comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a constatat că proiectul de hotărâre de la acest punct al ordinei de zi este același ca acela care nu a fost adoptat de consiliul local la ședința anterioară, care a avut loc la data de 30.05.2007. Consideră că nu este necesar să se mai înființeze un nou post, așa cu este orevăzut în proiectul de hotărâre. Dintr-un mic calcul ar fi un efort bugetar de circa 200 milioane lei și mai mult decât atât, în satul de funcții este deja un post similar celui care se înființează. Crede că domnul primar nu are noțiunea valorii banilor, din moment ce în prezent pe un post identic se cheltuie circa 10 milioane de lei lunar, dorește să mai înființeze încă un post pe care să se cheltuie încă circa 10 milioane de lei lunar și se întreabă cu ce scop?

         Personal nu este de acord cu proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar.

         Domnul primar - îi răspunde domnului consilier Țurcanu Vasile că nu ar fi un efort  financiar așa de mare cum arată, ci prin înființarea acetui post s-ar cheltui în plus lunar circa 1,5 milioane de lei.

         Domnul consilier Agavriloai Corneliu - consideră că se justifică înființarea postului de consilier juridic, care face obiectul discuției de la acest punct al odinii de zi.

         Domnul consilier Vultur Petria - întreabă:  președintele de ședință poate da împuternicire consilierului juridic existent,  pentru instanțele de judecată?

         I se răspunde că actualul consilier juridic din aparatul propriu al consiliului local poate reprezenta interesele consiliului local și ale comunei în fața instanțelor de judecată cu împuternicirea dată de președintele de ședință.

         În acest caz nu vede care ar fi rostul înființării acestui post și totodată nu dorește să influențeze voturile consilierilor.

         Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot, cu 11 voturi „pentru", 2 voturi „abțineri" și cu 1 vot „împotrivă" se adoptă Hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava, valabil cu data de 1.08.2007

         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile- prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 5 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.  

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al secretarului comunei, raportul cu propunerea de avizare și adoptare comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț și raportul cu propunerea de avizare și adoptare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind desemnarea a doi consilieri locali în comisiile de licitație ce se organizează de primăria comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

         Domnii consilieri propun ca în comisiile de licitație, de regulă,  să fie nominalizați domnii consilieri Țurcanu Vasile și Vultur Petria.

         Se trece la discutarea unor probleme curente.

         Domnul consilier Vultur Petria - recomandă domnului primar să aibă în vedere, ca la încheierea contractului de execuție al căminului cultural din satul Băișești, să prevadă clauze clare cu privire la termenul de execuție a lucrării, la subcontractanți etc. având în vedere faptul că firma care a câștigat nu a prevăzut în documentația depusă lucrări similare executate.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile -s-a bucurat că s-a construit căminul cultural din satul Brăiești, dar mai sunt 3 sate componente ale comunei în care nu s-a construit nici un cămin cultural.

         Domnul primar - arată că s-a gândit să construiască un cămin cultural pentru  satele Sasca Mare, Șinca și Păiseni. Are promisiuni pentru fondurile necesare acestei construcții. Dacă nu se va putea rezolva în acest fel, s-a gândit la un împrumut bancar pentru această construcție. Urmează ca la o ședință viitoare a consiliului local să se inițieze un proiect de hotărâre în acest sens.

         Ordinea de zi fiind epuizată și luările de cuvânt sistate, domnul președinte de ședință declară lucrările ședinței închise.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL COMUNEI,

 GHEORGHE BRĂDĂȚANU                            CONSTANTIN BÎRLIBA

 
Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro