e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007  

            Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

            Având în vedere:

-         Raportul domnului primar care a determinat inițierea proiectului de hotărâre;

-         Raportul biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, bibliotecă comunală;

-         Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

-         prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

 

H O T A R Ă Ș T E

 

            Art. 1. Se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, după cum urmează:

                                                                                                                Trim III             Trim. IVVENITURI   -     Capitolul 07.02. – Impozite și taxe pe proprietate...............................................+  7.000 lei                              - din care:        - subcapitolul 07.02.02.03 – impozit teren din extravilan......................+5.000 lei             +2.000 lei

   -     Capitolul 42.02. –  Subvenții de la bugetul de stat ............................................ + 6.798 lei

                              - din care:

        -  subcapitolul 02.33 – sprijin financiar pentru constituirea familiei  .....+3.948  lei                 -

        -  subcapitolul.02.36 – subvenții pentru acordarea trusoului pentru

           nou – născuți +  2.550 lei......................................................................+ 2.850 lei                -

                                                                              TOTAL VENITURI:..................... + 13.798 lei CHELTUIELI   -     Capitolul 56.02 – Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale          adminstrației........................................................................................................+   7.000 lei

                   - din care:

        -  subcapitolul 56.02.09. – transferuri din bugetele locale către fondul de            asigurări sociale  de sănătate................................................................+ 5.000 lei            + 2.000 lei   -    Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială .....................................+  6.798  lei                 -

                   - din care:

  - subcapitolul 68.02.06.––  asistență socială pentru familie și copii..... +  6.798  lei                -

                                                                        TOTAL CHELTUIELI:....................... + 13.798 lei 

Art. 3. Primarul comunei și Biroul  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală  duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,GHEORGHE BRĂDĂȚANU Contrasemnează:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA Cornu Luncii, 9 iulie 2007

Nr. 16

R O M Â N I AJUDEȚUL SUCEAVACOMUNA CORNU LUNCIICONSILIUL LOCAL  H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea dotării consiliului local  al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, cu un autoturism și stabilirea  consumului lunar de carburanți a acestuia          Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;         Având în vedere:-         Expunerea de motive a domnului primar, care a determinat inițierea proiectului de hotărâre;-         Raportul biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate,               și bibliotecă comunală;-         Avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;-         Ordonanța nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice, cu modificările și completările ulterioare;În baza prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată; 

H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1. (1)Se aprobă dotarea consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, cu un autoturism marca „Dacia” preluat prin transfer, în condițiile legii, de la Serviciul Român de Informații.(2) Se stabilește, în condițiile legii,  consumul lunar de carburanți pentru autoturismul prevăzut la alin. (1)  la 200 litri benzină/lună,.Art. 2. Primarul comunei și biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate și bibliotecă comunală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,GHEORGHE BRĂDĂȚANU   Contrasemnează:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA    Cornu Luncii, 9 iulie 2007

Nr. 17

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVACOMUNA CORNU LUNCIICONSILIUL LOCAL  H O T A R Â R E

privind scoaterea la vânzare prin licitație publică a patru suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Cornu Luncii, județul Suceava

 

            Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

Având în vedere:

-         Expunerea de motive prezentată de domnul Petru Vodă, primarul comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

-         Raportul biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală ;

-         Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, protecția mediului, servicii și comerț.

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată;În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată; 

H O T Ă R Ă Ș T E

             Art. 1. (1)Se scot la vânzare prin licitație publică, în condițiile legii, patru suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, după cum urmează:1. Suprafața de 619 m.p teren (corp de proprietate nr. 806, cu parcela 1A), pentru construcția unei locuințe, situată în intravilanul satului Cornu Luncii, cu următoarele vecinătăți:-         Nord  – proprietatea cetățeanului Vultur Ilie;-         Sud –   proprietatea cetățeanului Vultur Dorel;-         Est –    drumul județean 209A Cornu Luncii – Horodniceni;-         Vest – proprietatea cetățeanului Vatrici Mihai.2.  Suprafața de 900 m.p teren, pentru construcția unei locuințe, situată în intravilanul satului Băișești, cu următoarele vecinătăți:-         Nord –  proprietatea cetățeanului Popovici Constantin;-         Sud – drum sătesc;-         Est –   proprietatea cetățeanului Popovici Constantin;-         Vest – domeniul privat al comunei al comunei Cornu Luncii.3.  Suprafața de 722 m.p teren, pentru construcția unei locuințe, situată în intravilanul satului Băișești, cu următoarele vecinătăți:-         Nord – proprietatea cetățeanului Popovici Constantin;-         Sud – drum de exploatare;-         Est –  domeniul privat al comunei Cornu Luncii;-         Vest – proprietatea cetățeanului Ciurlă Dumitru.4. Suprafața de 1.000 m.p teren, pentru construcția unei locuințe, situată în intravilanul satului Brăiești, cu următoarele vecinătăți:-         Nord – domeniul privat al comunei Cornu Luncii;-         Sud – domeniul privat al comunei Cornu Luncii;-         Est –  domeniul privat al comunei Cornu Luncii;-         Vest – proprietatea cetățeanului Cajvan Vasile;(2) Prețul de pornire al licitației pentru suprafețele de teren prevăzute la alin. (1) este stabilit prin  rapoartele de evaluare – expertizare, astfel: -         pentru suprafața de teren prevăzută la punctul 1. – 2.155 lei;-         pentru suprafeța de teren prevăzută pa punctul 2. – 558 lei;-         pentru suprafața de teren prevăzută la punctul 3. –  448 lei;-         pentru suprafața de teren prevăzută la punctul  4. – 3.661 lei.

Art. 2. Primarul comunei și biroul  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală  duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,GHEORGHE BRĂDĂȚANU    Contrasemnează:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA       Cornu Luncii, 9 iulie 2007

Nr. 18

R O M Â N I AJUDEȚUL SUCEAVACOMUNA CORNU LUNCIICONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava, valabil cu data de 1.08.2007 Consiliul Local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;Având în vedere:-         Expunerea de motive a  domnului primar care a determinat inițierea proiectului de hotărâre  sus menționat;-         Raportul biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală;-         Raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;         În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. a), alin . (3),  lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată; H O T Ă R Ă Ș T E Art. 2. Se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate  al primarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava, începând cu data de 1.08.2007, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 2. Primarul comunei și Biroul  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,GHEORGHE BRĂDĂȚANU   Contrasemnează:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA      

Cornu Luncii, 9 iulie 2007

Nr. 19

    
 
Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro