e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Busuioc Corneliu - Constantin, prin demisie

         Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;        

Având în vedere:

-         Cererea de demisie din calitatea de consilier local al domnului Busuioc Corneliu Constantin;

-         Referatul constatator a primarului și secretarului comunei Cornu Luncii, județul Suceava;În baza prevederilor art. 9 alin. (2) lit. (a) art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;  

H O T A R Ă Ș T E

          Articol unic. Ia act de demisia din calitatea de consilier local a domnului Busuioc Corneliu – Constantin, care a fost ales pe lista electorală a Partidului Social Democrat la alegerile locale din 5 iunie 2004 și declară vacant locul deținut de acesta.    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI APETREI

   CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

CONSTANTIN BÎRLIBA   

Cornu Luncii, 28 noiembrie 2007

Nr. 26

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E

privind validarea unui mandat de consilier local         

Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;        

Având în vedere:

-         Raportul comisiei de validare din cadrul consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

-         art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată;

În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; 

H O T Ă R Ă Ș T E

 Articol unic. Se validează mandatul de consilier local al domnului Blanaru Neculai, supleant înscris pe lista electorală a Partidului Soial Democrat, la alegerile locale din 5 iunie 2004.     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI APETREI

   

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL COMUNEI,

CONSTANTIN BÎRLIBA   

Cornu Luncii, 28 noiembrie 2007

Nr. 27    

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007   

        Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;        

            Având în vedere:

-        Raportul domnului primar care a determinat inițierea proiectului de hotărâre;   

 -       Raportul biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice -contracte și bibliotecă comunală ;

-        Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

-      prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;        

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată; 

H O T A R Ă Ș T E

          Art. 1. Se rectifică bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei și Biroul  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală  duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.    

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI APETREI

   CONTRASEMNEAZĂ:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA      Cornu Luncii, 28 noiembrie 2007Nr. 28   

ANEXĂ  LA  HOTĂRÂREA NR. 28/2007

R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

 RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007                                                                                                                                         Trim IV            VENITURI    -     Capitolul 04.02. – COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE                                         VENIT........................................................................................ – 6.000 lei                              - din care:        -   subcapitolul 04.02.04.–  sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit               pentru echilibrarea bugetelor locale.....................................................................-  6.000 lei     -     Capitolul 11.02. – SUME DEFALCATE DIN TVA...............................................+ 168.933 lei                              - din care:        -   subcapitolul 11.02.02.–  sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor             descentralizate..........................................................................................................-  56.067 lei          -   subcapitolul 11.02.02.–  sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor             descentralizate.......................................................................................................... +   76.000 lei          -   subcapitolul 11.02.06.–  sume defalcate din TVA pentru echilibrar....................... + 149.000 lei     -     Capitolul 42.02. –  Subvenții de la bugetul de stat ..............................................  +  677.560 lei

                              - din care:

        -  subcapitolul 42.03.34. – subvenții pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire.....+ 377.560  lei                

        -  subcapitolul 42.02.14. – subvenții pentru finanțarea unor cheltuieli de capital

           pentru unitățile din învățământ...................................................................................+ 300.000 lei

                                                                             TOTAL VENITURI:..............................  840.493  lei  CHELTUIELI   -     Capitolul 51.02  – Autorități publice........................................................................+  65.000 lei

                   - din care:

        -  subcapitolul 51.02.20.  – bunuri și servicii.................................................................+ 65.000 lei  -       Capitolul 65.02 – Învățământ.................................................................................... + 298.933 lei

                       - din care:

  - subcapitolul 65.02.10 ––  cheltuieli de personal....................................................... – 56.067 lei

  - subcapitolul 65.02.70 ––  cheltuieli de capital (71.03)............................................. + 300.000 lei  

         - subcapitolul 65.02.71 ––  active nefinaciare............................................................. +  55.000 lei

 -       Capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie... ...................................................+  100.000  lei                

                       - din care:

  - subcapitolul 71.01.01 ––  construcții.................................................................... +  100.000  lei

 -       Capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială ...................................................+  377.560  lei                

                   - din care:

  - subcapitolul 68.02.57  ––  ajutoare încălzire......................................................... +  377.560  lei

  - subcapitolul 68.02.10 ––  cheltuieli de personal................................................... +     76.000 lei

  -       Capitolul 70.02  – Locuințe, servicii și dezvoltare publică...................................-  6.000 lei                               - din care:    

  - subcapitolul 70.02.20 ––  bunuri și servicii............................................................ -  6.000  lei  

 -       Capitolul 74.02 – Protecția mediului......................................................................-  130.000 lei                

                     - din care:

  - subcapitolul 74.02.71––  active nefinanciare......................................................... - 130.000 lei  

 -              Capitolul 84.02 – Transporturi........................... ...............................................+  59.000 lei 

                     - din care:

   - subcapitolul 84.02.71 -   active nefinaciare................................................................+ 59.000 lei   

                                                                                                                                                TOTAL CHELTUIELI:............................. + 840.493 lei    ______________  // _____________

 

R O M Â N I AJUDEȚUL SUCEAVACOMUNA CORNU LUNCIICONSILIUL LOCAL  H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea desfășurării de activități autofinanțate de către unitățile de învățământ din comuna Cornu Luncii, județul Suceava,  constituite ca instituții publice cu personalitate juridică prin Hotărârea nr. 20/2005  

         Consiliul local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava;

         Având în vedere:

-    Raportul domnului primar care a determinat inițierea proiectului de hotărâre;

      -    Raportul biroului buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice -contracte și bibliotecă comunală ;

-    Raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local;

        -    prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul prevederilor art. 38 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

 

H O T A R Ă Ș T E

 

         Art. 1. Se aprobă ca Școala cu clasele I – VIII Cornu Luncii și Școala cu clasele  

I – VIII Băișești, constituite prin Hotărârea nr. 20/2005 a consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava, ca instituții publice cu personalitate juridică,  să desfășoare activități autofinanțate, în condițiile legii..

         Art. 2. Directorii instituțiilor prevăzute la art. 1, în calitate de ordonatori terțiari de credite, duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIHAI APETREI

  CONTRASEMNEAZĂ:SECRETARUL COMUNEI,CONSTANTIN BÎRLIBA    Cornu Luncii, 28 noiembrie 2007Nr. 29

 

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro