e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 R O M A N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

          Încheiat astăzi  12 septembrie 2007, în cadrul ședinței ordinară  a  consiliului local al comunei  Cornu Luncii, județul  Suceava, care are loc la sediul consiliului local convocată prin Dispoziția nr. 418 din 7 septembrie 2007 a domnului primar.         Se trece la desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi.

          Domnul secretar al comunei - face apelul nominal  al consilierilor prezenți la ședință și constată că din totalul de 15 consilieri în funcție la  ședință participă un număr de 14 consilieri. Lipsește motivat  domnul consilier Agavriloai Corneliu.Ședința este legal constituită.

Domnul consilier Brădățanu Gheorghe - președintele de ședință dă cuvântul domnului secretar al comunei pentru a prezenta procesul – verbal încheiat la ședința anterioară, care a avut loc la data de 9.07.2007. După citirea procesului – verbal se supune spre aprobare conținutul acestuia, care este aprobat de toți consilierii prezenți. După care domnul consilier Brădățanu Gheorghe, președintele de ședință dă cuvântul domnului primar Vodă Petru pentru a prezenta ordinea  de zi a ședinței de astăzi.Domnul primar prezintă ordinea de zi a ședinței de astăzi, care este următoarea:

         1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 – inițiat de domnul primar.

         2. Proiect de hotărâre privind construirea unui așezământ cultural în comuna Cornu Luncii, satul Sasca Mare, județul Suceava,  asigurarea unei finanțării din bugetul local al comunei de 10% din valoarea totală a proiectului și păstrarea destinației construcției ce se va realiza timp de 15 ani. – inițiat de domnul primar.

         3. Proiect de hotărâre privind asocierea în paticipațiune a consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava cu S.C. Rompetrol Downstream S.A, în vederea construirii unei stații de desfacere a produselor petroliere – inițiat de domnul primar.

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării de studii detaliate pentru obținerea datelor tehnice necesare în vederea înființarea unui „Parc eolian” pe raza administrativ – teritorială a comunei Cornu Luncii, județul Suceava– inițiat de domnul primar.

         5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava – inițiat de domnul consilier Vultur Petria.

Se supune spre aprobare ordinea  de zi a ședinței, care este aprobată în unanimitate de voturi.

        Se trece la primul punct de pe ordinea de zi. 

        Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 1 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.                Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală, precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

Discuții

 

         Domnul consilier Țurcanu Vasile – a solicitat la ședința comisiei de specialitate, la care a participat și domnul primar, ca la ședința consiliului local să participe și domnișoara contabil, dar constată că aceasta nu este prezentă.

         Domnul primar – arată că va prezenta personal situația veniturilor programate și realizate la bugetul local al comunei, la data de 31.08.2007, care a fost întocmită de contabilă. După care prezintă situația sus menționată.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile – constată că bugetul local pe anul 2007 este făcut aiurea, fără nici un suport realist.

         Domnul consilier Vultur Petria – subliniază încă odată, că la ședința comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, s-a stabilit ca la ședința de astăzi să participe contabila. S-a întâlnit cu ea când venea la ședință și a întrebat-o dacă vine, iar ea i-a răspuns că este la distanță mare de casă și nu poate sta la ședință. Cum este posibil ca să sfidezi consiliului local, care este autoritatea deliberativă a comunei?.

         Domnul consilier Popovici Grigore – este și el nemulțumit de faptul că domnișoara contabil sfidează consiliul local, cu toate că s-a stabilit să fie prezentă la ședință pentru a da anumite relații de specialitate. Contabila nu vine la ședința consiliului local, jurista nu vine, fiecare face ce vrea. Atunci ce este în comuna aceasta? Consideră că este un management prost la nivelul comunei.

         Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot, cu 3 voturi împotrivă – domnii consilieri Popovici Grigore, Țurcanu Vasile și Vultur Petria și cu 11 voturi pentru, se adoptă Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și al activităților autofinanțate pentru anul 2007.

         Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 

        Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.                Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind construirea unui așezământ cultural în comuna Cornu Luncii, satul Sasca Mare, județul Suceava,  asigurarea finanțării din bugetul local al comunei în procent de 10% din valoarea totală a proiectului și păstrarea destinației construcției ce se va realiza pe o perioadă 15 ani.

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.

         Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.                Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț, precum și al comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturillor cetățenilor.

Discuții  

        Domnul consilier Popovici Grigore – întreabă: s-au consultat vecinii cu  terenul unde se proprune construirea acestei stații, dacă sunt de acord? Construirea acestei stații nu este o treabă simplă.

         Domnul consilier Vultur Petria – arată că inițial nu a fost de acord cu contruirea stației în zona propusă în proiectul de hotărâre, dar astăzi înainte de ședință, a fost în zonă. Nu a discutat cu oamenii pentru că aceștia au păreri pro și contra, în funcție de interesul fiecăruia. A efectuat în mare și măsurarea celor 700 m.p aferenți stației. Tapșanul respectiv nu este propice pentru construirea în zonă a unui parc, așa cum s-a discutat în comisia de specialitate. Este bine de adoptat proiectul de hotărâre, dar contractul de asociere să fie prezentat consilierilor și negociat cu SC Rompetrol Downstream S.A, astfel încât comuna să obțină avantajele maxime în urma acestei asocieri.         Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind asocierea în participațiune a consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava cu S.C. Rompetrol Downstream S.A, în vederea construirii unei stații de desfacere a produselor petroliere

         La ședință a sosit și domnul consilier Agavriloai Corneliu.

                  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.

         Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.                Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală , precum și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind aprobarea efectuării de studii detaliate pentru obținerea datelor tehnice necesare în vederea înființarea unui „Parc eolian” pe raza administrativ – teritorială a comunei Cornu Luncii, județul Suceava

         Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.

         Domnul consilier Vultur Petria – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 5 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.            Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al secretarului comunei precum și al comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturillor cetățenilor.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Cornu Luncii, județul Suceava.

         Se trece la discutarea unor probleme curente ridicate de domnii consilieri.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile – arată că a inițiat un proiect de hotărâre, împreună cu domnul consilier Vultur Petria,  pentru demolarea grajdiului care se află la Școala generală Cornu Luncii, dar nu a fost trecut pe ordinea de zi deoarece nu se cunoaște situația juridică a acestuia (proprietarul).

         Domnul consilier Vultur Petria – a semnat ca inițiator proiectul de hotărâre arătat de domnul consilier Țurcanu Vasile, pe motiv ca în locul unde se află construit grajdiul în cauză, cât și pe terenul învecinat, să se facă o bază sportivă.

         Apoi arată că astăzi a fost și pe la școlile din comună. A văzut că la Școala generală din satul Păiseni s-a construit un grup sanitar, școala arată bine, ceea ce este bine pentru școală și elevi, dar Școala generală de la Sasca Mare este sub orice critică. Tavanul de la școala veche aproape cade.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile – a fost împreună cu domnul consilier Vultur Petria la școlile din comună și a văzut situația de la fiecare școală și se întreabă: cum s-a putut desfășura activitatea la etajul 1 de la școala cea nouă din Sasca Mare, pe ciment? A constatat că mobilierul de la școală este foarte vechi și se întreabă: cum de nu s-a găsit nici o posibilitate de a-l schimba? Crede că nu mai există altă școală în acestă situație.

         Domnul consilier Vultur Petria – propune ca în comună să se înființeze o piață în zona fostei topitorii, unde s-ar afla o anumită suprafață de teren care este ținută în mod nejustificat de mai mulți cetățeni. Trebuie identificați cetățenii care dețin teren în plus, fără acte și să se înființeze o piață.

         Domnul consilier Busuioc Corneliu – Constantin – față de cele constatate de domnii consilieri Țurcanu Vasile și Vultur Petria, la școala generală din satul Sasca Mare, arată că își desfășoara acticitatea la această școală și cunoaște condițiile existente. Nu ar trebui comparată situația în care se află școala generală din satul Sasca Mare cu alte școli din comună sau din țară. Într-adevăr starea  de la  școala cea veche din Sasca Mare, este deplorabilă și trebuie de făcut ceva la această școală.

         Domnul consilier Țurcanu Vasile –a solicitat de domnul primar diferite situații și așteaptă ca domnul primar să le prezinte în ședința consiliului local.

         Domnul primar -  arată că la toate solicitările domnului Țurcanu Vasile, i-a făcut un răspuns în scris, pe care îl înmânează domnului consilier.

         Ordinea de zi fiind epuizată și luările de cuvânt sistate, domnul președinte de ședință declară lucrările ședinței închise.Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL COMUNEI, 

GHEORGHE BRĂDĂȚANU                        CONSTANTIN BÎRLIBA  

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro