e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Hotarari
    Institutia
    Structura
    Dispozitii
    Consiliul local
    Informatii publice
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Turism
    Economie
    Cultura
    Educatie
    Sport
    Partide Politice
    Manifestari
    Institutii Publice
Monitorul oficial local
    Statutul UAT
    Regulemente
    Hotarari C.L.
    Dispozitii
    Documente
    Alte documente

Administrare site

 R O M A N I A

JUDEȚUL  SUCEAVA

COMUNA CORNU LUNCII

CONSILIUL LOCAL

                                                 

MINUTĂ

          Încheiată astăzi  28 noiembrie 2007, în cadrul ședinței ordinară  a  consiliului local al comunei  Cornu Luncii, județul  Suceava, care are loc la sediul consiliului local convocată prin Dispoziția nr. 579 din 28 noiembrie 2007 a domnului primar.        

Se trece la desfășurarea lucrărilor ședinței de astăzi.         

Domnul secretar al comunei - face apelul nominal  al consilierilor prezenți la ședință și constată că din totalul de 15 consilieri în funcție la  ședință participă un număr de 13 consilieri. Lipsesc nemotivat  domnii consilieri Agavriloai Corneliu și Păscuțoi Ion.Ședința este legal constituită.La ședința de astăzi participă și șeful postului de poliție Mihai Aurel.Datorită faptului că perioada de 3 luni pentru care domnul Brădățanu Gheorghe a fost ales președinte de ședință a expirat, în ședința de astăzi trebuie ales un nou președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni.Se solicită să se facă propuneri pentru președintele de ședință.

Domnul consilier Vultur Petria – propune ca președinte de ședință pe domnul consilier Apetrei Mihai.Nemaifiind alte propuneri și supus la vot, în unanimitate de voturi, domnul consilier Apetrei Mihai, este ales președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni de zile.

Domnul consilier Apetrei Mihai - președintele de ședință dă cuvântul domnului secretar al comunei pentru a prezenta procesul – verbal încheiat la ședința anterioară, care a avut loc la data de 12 septembrie 2007. După citirea procesului – verbal se supune spre aprobare conținutul acestuia, care este aprobat de toți consilierii prezenți. După care domnul consilier Apetrei Mihai, președintele de ședință dă cuvântul domnului primar Vodă Petru pentru a prezenta ordinea  de zi a ședinței de astăzi.Domnul primar prezintă ordinea de zi a ședinței de astăzi, care este următoarea:

         1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Busuioc Corneliu - Constantin, prin demisie  – inițiat de domnul primar.

         2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local – inițiat de domnul primar.

         3. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 – inițiat de domnul primar.

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării de activități autofinanțate de către unitățile de învățământ din comuna Cornu Luncii, județul Suceava,  constituite ca instituții publice cu personalitate juridică prin Hotărârea nr. 20/2005 – inițiat de domnul primar.Se supune spre aprobare ordinea  de zi a ședinței, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.      

   Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 1 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al secretarului comunei și raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot, în unanimitate de voturi se adoptă Hotărârea privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului Busuioc Corneliu - Constantin, prin demisie.         

  Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.        

Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.      

         Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al secretarului comunei, raportul comisiei de validare a consiliului local și raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor.

         Nefiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind validarea unui mandat de consilier local        

 Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.        

 Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.                Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț.

 Discuții         

Domnul consilier Vultur Petria – întreabă: fără suma de 100.000 lei care se adaugă la căminul cultural din satul Băișești s-ar putea construi căminul?        

 Domnul primar – îi răspunde că a făcut această rectificare deoarece și așa nu s-au cheltuit toți banii alocați până în prezent construcției căminului cultural, dar la sfârșitul anului se vor vira la fondul de rulment, iar anul viitor vor fi folosiți tot pentru construcția căminului cultural din satul Băișești.      

   Domnul consilier Țurcanu Vasile – arată că a fost atent la propunerea de rectificare propusă de domnul primar și consideră că ar fi trebuit să se explice mai clar consilierilor cum se face aceasată rectificare.         În altă ordine  de idei, consiliul local a hotărât ca 2 consilieri să facă parte din comisiile de licitații pentru achiziții publice, dar nu s-a ținut seama de această hotărâre, deoarece în comisia de licitației pentru achiziția publică de lucrări de reabilitare a școlii din satul Cornu Luncii nu au fost prinși acești consilieri. De ce nu se respectă hotărârea consiliului local?       

 Domnul primar – arată că a considerat că este de ajuns ca din această comisiei să facă parte  numai un consilier – domnul Iacob Petrișor, care de altfel este și directorul școlii beneficiare a acestei lucrări.         În ceea ce privește lucrarea în sine,  aceasta se ridică la valoarea de circa 1.300.000 lei, iar în prezent este disponibilă suma de de 450.000 lei, urmând ca la anu să se facă rost de ceilalți bani, respectiv 850.000 lei.         Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.        

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.        

Domnul primar – prezintă expunerea de motive care a determinat inițierea proiectului  de hotărâre de la punctul 4 al ordinii de zi, precum  și proiectul de hotărâre inițiat.              

  Proiectul de hotărâre are raportul cu propunerea de avizare și adoptare al biroului  buget – finanțe, impozite și taxe locale, contabilitate, licitații publice - contracte și bibliotecă comunală și raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț. 

Discuții         

Domnul consilier Țurcanu Vasile – consideră că este binevenit acest proiect de hotărâre. Poate cu această ocazie se vor valorifica mai bine toate bunurle școlilor, inclusiv merele din pomii din fața școlii din Cornu Luncii și să nu le mai mănânce vacile care pășunează la școală.

         Domnul consilier Iacob Petrișor – știe că pe terenul de la școală pășunează animale și o să ia măsurile corespunzătoare cu organele abilitate de lege, respectiv cu lucrătorii postului de poliție.         Nemaifiind discuții pe marginea proiectului de hotărâre și supus la vot se adoptă în unanimitate de voturi Hotărârea privind aprobarea desfășurării de activități autofinanțate de către unitățile de învățământ din comuna Cornu Luncii, județul Suceava,  constituite ca instituții publice cu personalitate juridică prin Hotărârea nr. 20/2005              Se trece la discutarea unor probleme curente ridicate de domnii consilieri.        

Domnul Acasandrei Mircea – delegatul satului Șinca, știe că școlile din comună au revindecat niște suprafețe de teren situate în extravilanul, care au aparținut școlilor și întreabă: în ce stadiu se află analiza acestor cereri?         După care afirmă că școlile au avut suprafețe de terenuri în proprietate care în prezent nu mai sunt. Dacă școlile ar avea aceste suprafețe de teren ar avea posibilitatea să obțină venituri care să fie folosite corespunzător pentru școli.        

Domnul consilier Iacob Petrișor – aduce la cunoștința domnului consilier Țurcanu Vasile că s-a podit la școala nouă din satul Sasca Mare și momentan nu mai sunt probleme din acest punct de vedere.        

Domnul consilier Țurcanu Vasile – a constatat că doamna consilier Constantinovici Ana se bucură că s-au făcut lucruri bune la școala din Păiseni, dar să  țină cont de faptul că la școala din satul Sasca Mare învață elevi și din satul Păiseni și ar trebui să aibă în vedere acest aspect.        

Doamna consilier Constantinovici Ana – solicită încă odată sprijinul domnului primar pentru a rezolva problema gardului construit necorespunzător de numitul Moroșanu Vasile, așa cum s-a stabilit  la fața locului când a fost domnul primar în zonă. Acest cetățean nu trerbuie să facă ce vrea. Sunt legi și pentru el.         După care arată că la dispensarul din satul Sasca Mare ar trebui un cadru medical pentru satele Șinca Sasca Mare și Păiseni.        

Domnul consilier Popovici Grigore – mulțumește și pe această cale personalului primăriei pentru coroana trimisă la înmormântarea socrului său. După care aduce la cunoștința domnilor consilieri și domnului primar că a făcut praznicul la căminul cultural din satul Brăiești, unde a constatat că blana ușilor di termopan sunt rupte, geamurile sparte, găuri în pereți, pereții stropiți și murdari și întreabă: cine are în primire acest cămin? Nu această persoană ar trebui să predea căminul cultural pentru diferite manifestații, pe bază de proces – verbal și să-l ia în primire în starea în care a fost predat?         Domnul primar – spune că de căminul cultural din satul Brăiești, se ocupă domnului profesor Pohoață Vasile, la care se află și cheia. Se va avea în vedere pe viitor cele semnalate de domnul consilier Popovici Grigore, astfel încât căminul cultural să fie preluat în aceeași stare de la beneficiari așa cum s-a predat.        

Domnul consilier Popovici Grigore – spune că ar fi necesar să se construiască  un WC la cămin, deoarece este murdărie multă în spatele acestuia.        

Domnul primar  - se are în vedere acest aspect, inclusiv construirea unor mese și bănci. În acest sens s-a achiziționat deja cheresteaua necesară.        

Domnul consilier Apetrei Mihai – propune ca ședințele de consiliu local să se desfășoate, pe perioada de iarnă, începând cu ora 13.         Toți consilierii sunt de acord cu propunearea domnului consilier Apetrei Mihai.        

Domnul consilier Țurcanu Vasile – este de acord cu schimbarea orei de desfășurare a ședințelor consiliului local. Dacă ședințele se vor desfășura începând cu ora 13 ar putea să participe la ședințe și personalul de specialitate al primăriei.          

Domnul Mihai Aurel – șeful postului de poliție, dorește să participe și la următoarea ședință a consiliului local și să prezinte o informare despre activitatea postului de poliție din comună.

         Ordinea de zi fiind epuizată și luările de cuvânt sistate, domnul președinte de ședință declară lucrările ședinței închise.

          Drept pentru care am încheiat prezenta minută.

                         

                        SECRETARUL COMUNEI.

                          CONSTANTIN BÎRLIBA

Stiri
 • Propuneri de nominalizare ...
 • 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • Anunturi
 • Anunţ de presă
 • Anunţ privind proiectele de hotărâri
 • PROIECT BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  04 iulie 2008

  Politica de confidenĆŁialitate

  Copyright©2007 - 2011 ePrimarii.ro