e-Mail      Forum      Galerie foto      Harta site-ului      Cautare      Carte de oaspeti
Primaria
    Statutul Comunei Hantesti
    Publicatii
    Publicatii
    Vanzari terenuri
    Procese verbale de preemțiune
    Structura
    Hotarari Consiliul local
    Bugete
    Raportari
    Liste investitii
    Proiecte
    Informatii publice
    Salarizare
    Publicatii
    Declaratii de avere si interese
    ISU
    Informatii utile
    Acte necesare
Localitatea
    Informatii Generale
    Institutii Publice
    Manifestari
    Partide Politice
    Sport
    Educatie
    Cultura
    Economie
    Turism

Administrare site

acte necesare pentru diverse solicit�ri:

 

domenii de activitate:

Competen��:
1.

 Asisten�� social�:

Serviciul Administra�ie public�
 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru Cantina de Ajutor Social - Legea nr. 208/1997;
Acte necesare întocmirii curatelei minorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii curatelei majorului - Codul Familiei, art. 119, 132, 139, 152 lit. ”b”, 154, 158;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru indemniza�ia de cre�tere a copilului în vârst� de pân� la 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap) - O.U.G. nr. 148/2005;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru comisia de evaluare complex� a minorilor  - Legea nr. 272/2004;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului social (venitul minim garantat) - Legea nr. 416/2001;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru aloca�ia familial� complementar� sau aloca�ia de sus�inere pentru familia monoparental�  - O.U.G. nr. 105/2003;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru expertiz� majori  - O.U.G. nr. 102/1999;
Acte necesare întocmirii dosarului pentru plasament familial  - Legea nr. 274/2004.

2.

Impozite �i taxe locale:

Serviciul Impozite �i taxe
  Preciz�ri privind modalitatea de plat� a impozitelor �i taxelor locale;
List� acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice.
3.

autoriza�ii p. f. / a. f.

Compartiment Control
  - Preciz�ri privind documenta�ia obligatorie în vederea ob�inerii autoriza�iei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;
- Preciz�ri privind modul de autorizare persoane fizice (PF) sau asocia�ii familiale (AF).
4.

certificate/autoriza�ii de construire/desfiin�are

Serviciul Urbanism �i Investi�ii
  Acte necesare emiterii certificatului de urbanism;
Acte necesare emiterii autoriza�iei de construire/desfiin�are.
5.

c�r�i de identitate / pa�apoarte simple

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden�a Persoanelor
  Acte necesare pentru eliberarea c�r�ii de identitate informatizat�, în caz de preschimbare, schimb�ri de domiciliu sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea c�r�ii de identitate informatizat� în caz de pierdere, deteriorare sau furt;
- Acte necesare pentru eliberarea c�r�ii de identitate informatizat� în cazul primei eliber�ri (împlinirea vârstei de 14 ani);
- Acte necesare pentru eliberarea pa�aportului simplu în caz de expirare, prima eliberare pentru persoanele majore sau schimbare de nume;
- Acte necesare pentru eliberarea pa�aportului simplu în cazul primei eliber�ri (împlinirea vârstei de 14 ani).
6.

acte de stare civil�

Serviciul Public Comunitar Local de Eviden�a Persoanelor Compartiment Stare civil�
 

- Preciz�ri privind contraven�ii la regimul actelor de stare civil�
- Acte necesare pentru înregistrarea na�terii
- Acte necesare pentru înregistrarea c�s�toriei
- Acte necesare pentru înregistrarea decesului

 

 7.

 

ACTE REGISTRUL AGRICOL

 

 Serviciul Registrul Agricol
 

 

Monitorul oficial local

Stiri
 • Ghid consultativ pentru masuri de finantare
 • Anunt concurs Functionar public de executie
 • Rezultat concurs
 • In vederea avertizarii populatiei in situatii de urgenta s-a dispus la nivel judetean si national implementarea sistemului "RO­ ALERT"
 • relatii cu publicul

 • Anunturi
 • Anunt mortuar
 • Concurs pentru ocuparea unui post contractual
 • Adresa de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor in Judetul Suceava - REVIZUIT
 • Studiu de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in Judetul Suceava - REVIZUIT
 • PV 45 zile


 • arhiva...

  Legaturi utile

  Data actualizarii:
  20 aprilie 2021

  Politica de confidenţialitate

  Copyright©2007 - 2018 ePrimarii.ro